Stortinget - Møte tirsdag den 6. juni 2017

Dato: 06.06.2017
President: Marit Nybakk
Dokumenter: (Lovvedtak 97 (2016–2017), jf. Innst. 309 L (2016–2017) og Prop. 97 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 19 [14:40:37]

Stortingets vedtak til lov om endringer i vannressursloven og jordlova (konsesjonsplikt for grunnvannstiltak og unntak fra omdisponeringsforbudet) (Lovvedtak 97 (2016–2017), jf. Innst. 309 L (2016–2017) og Prop. 97 L (2016–2017))

Talere

Per Olaf Lundteigen (Sp) []: Jeg tar ordet til sak nr. 15, Stortingets vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid).

Jeg viser til Stortingets votering den 1. juni i år over forslag i Innst. 303 L for 2016–2017. Av min merknad i innstillinga framgår det at jeg som Senterpartiets medlem i komiteen går imot forslaget fra regjeringa om å utvide normalarbeidsdagen fra kl. 21 til kl. 23. Ved en inkurie er dette ikke registrert slik i innstillinga fra komiteen. Jeg argumenterte derfor på vegne av Senterpartiet imot forslaget om å endre arbeidsmiljøloven § 10 ved Stortingets plenumsbehandling den 1. juni. Ved nok en inkurie stemte likevel Senterpartiets representanter for regjeringas forslag om endringer i arbeidsmiljøloven §§ 10-11 og 10-12. Jeg vil derfor understreke nå at Senterpartiets stortingsgruppe går imot regjeringspartienes forslag om å endre arbeidsmiljøloven §§ 10-11 og 10-12 og ber om at dette protokollføres.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 14–19.