Stortinget - Møte tirsdag den 20. desember 2016

Dato: 20.12.2016
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 42 (2016–2017), jf. Innst. 4 L (2016–2017) og Prop. 1 LS (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 14 [12:05:02]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) (Lovvedtak 42 (2016–2017), jf. Innst. 4 L (2016–2017) og Prop. 1 LS (2016–2017))