Stortinget - Møte tirsdag den 20. desember 2016

Dato: 20.12.2016
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 35 (2016–2017), jf. Innst. 4 L (2016–2017) og Prop. 1 LS (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 7 [12:04:55]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven) (Lovvedtak 35 (2016–2017), jf. Innst. 4 L (2016–2017) og Prop. 1 LS (2016–2017))