Stortinget - Møte tirsdag den 20. desember 2016

Dato: 20.12.2016
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 36 (2016–2017), jf. Innst. 4 L (2016–2017) og Prop. 1 LS (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 8 [12:04:56]

Stortingets vedtak til lov om endring i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) (Lovvedtak 36 (2016–2017), jf. Innst. 4 L (2016–2017) og Prop. 1 LS (2016–2017))