Stortinget - Møte tirsdag den 20. desember 2016

Dato: 20.12.2016
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 37 (2016–2017), jf. Innst. 4 L (2016–2017) og Prop. 1 LS (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 9 [12:04:57]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) (Lovvedtak 37 (2016–2017), jf. Innst. 4 L (2016–2017) og Prop. 1 LS (2016–2017))