Stortinget - Møte tirsdag den 20. desember 2016

Dato: 20.12.2016
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 5 S (2016–2017), jf. Prop. 1 S (2016–2017), Prop. 1 S Tillegg 2 (2016–2017) og Prop. 1 S Tillegg 5 (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 3 [11:19:35]

Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017 vedrørende rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Finansadministrasjon mv., rammeområde 22 Utbytte mv., samt garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster og kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland (Innst. 5 S (2016–2017), jf. Prop. 1 S (2016–2017), Prop. 1 S Tillegg 2 (2016–2017) og Prop. 1 S Tillegg 5 (2016–2017))