Stortinget - Møte tirsdag den 20. desember 2016

Dato: 20.12.2016
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 34 (2016–2017), jf. Innst. 4 L (2016–2017) og Prop. 1 LS (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 6 [12:04:54]

Stortingets vedtak til lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) (Lovvedtak 34 (2016–2017), jf. Innst. 4 L (2016–2017) og Prop. 1 LS (2016–2017))