Stortinget - Møte tirsdag den 20. desember 2016

Dato: 20.12.2016
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 46 (2016–2017), jf. Innst. 4 L (2016–2017) og Prop. 1 LS (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 18 [12:05:06]

Stortingets vedtak til lov om endring i lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven) (Lovvedtak 46 (2016–2017), jf. Innst. 4 L (2016–2017) og Prop. 1 LS (2016–2017))