Stortinget - Møte tirsdag den 20. desember 2016

Dato: 20.12.2016
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 48 (2016–2017), jf. Innst. 4 L (2016–2017) og Prop. 1 LS (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 20 [12:05:08]

Stortingets vedtak til lov om endring i lov 17. juni 2016 nr. 64 om åpenhet om eierskap i medier (Lovvedtak 48 (2016–2017), jf. Innst. 4 L (2016–2017) og Prop. 1 LS (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Olemic Thommessen gjeninntok her presidentplassen.