Stortinget - Møte torsdag den 15. mars 2018

Dato: 15.03.2018
President: Magne Rommetveit

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 18 [19:02:13]

Referat

 • 1. (289) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski og Nicholas Wilkinson om 10 konkrete tiltak for å gjøre kampen mot arbeidslivskriminalitet enklere og mer effektiv (Dokument 8:160 S (20172018))

  Enst.: Vert sendt arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2. (290) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård og Nicholas Wilkinson om å legge ned Kringkastingsrådet (Dokument 8:162 S (20172018))

 • 3. (291) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Olaug V. Bollestad og Hans Fredrik Grøvan om språkopplæring til kontantstøttemottakere og fjerning av botidskravet på 5 år knyttet til kontantstøtten (Dokument 8:166 S (20172018))

  Enst.: Nr. 2 og 3 vert sende familie- og kulturkomiteen.

 • 4. (292) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ingrid Heggø, Fredric Holen Bjørdal, Åsunn Lyngedal, Stein Erik Lauvås, Ingalill Olsen, Hege Haukeland Liadal, Magne Rommetveit, Lise Christoffersen, Arild Grande og Lene Vågslid om å utsetje iverksetjing av vedtekne endringar i eigedomsskattelova og presisering i vilkåra for å nytte overgangsregelen (Dokument 8:158 S (20172018))

  Enst.: Vert sendt finanskomiteen.

 • 5. (293) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Freddy André Øvstegård og Nicholas Wilkinson om fast ansatte vikarer for bedre velferd og tryggere jobber (Dokument 8:159 S (20172018))

 • 6. (294) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om åtte tiltak for å sikre trygg fødselsomsorg (Dokument 8:168 S (20172018))

  Enst.: Nr. 5 og 6 vert sende helse- og omsorgskomiteen.

 • 7. (295) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Audun Lysbakken, Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Freddy Øvstegård og Arne Nævra om å avslutte arbeidet til utvalget som skal vurdere endringer i beredskapslovgivningen (Dokument 8:156 S (20172018))

 • 8. (296) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold om gjennomgang av offentlige oppreisnings- og erstatningsordninger (Dokument 8:165 S (20172018))

  Enst.: Nr. 7 og 8 vert sende justiskomiteen.

 • 9. (297) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Ingalill Olsen, Kirsti Leirtrø og Øystein Langholm Hansen om å sørge for at fagansvar for planlegging av havner og farleder skal ligge hos Kystverket (Dokument 8:163 S (20172018))

 • 10. (298) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Geir Adelsten Iversen, Sandra Borch og Kari Anne Bøkestad Andreassen om at fiskerihavnene fortsatt skal være et statlig ansvar (Dokument 8:167 S (20172018))

  Enst.: Nr. 9 og 10 vert sende transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 11. (299) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad, Tore Storehaug og Geir Jørgen Bekkevold om evaluering av seksårsreformen og en skolestart på barns premisser (Dokument 8:150 S (2017–2018))

  Enst.: Vert sendt utdannings- og forskingskomiteen.

 • 12. (300) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Knut Arild Hareide, Steinar Ness, Hans Fredrik Grøvan og Per Olaf Lundteigen om utdanningsreformen i Forsvaret (Dokument 8:164 S (20172018))

  Enst.: Vert sendt utanriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdighandsama.

Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.