Stortinget - Møte torsdag den 15. mars 2018

Dato: 15.03.2018
President: Magne Rommetveit
Dokumenter: (Lovvedtak 35 (2017–2018), jf. Innst. 147 L (2017–2018) og Prop. 161 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 17 [18:18:32]

Stortingets vedtak til lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven) (Lovvedtak 35 (2017–2018), jf. Innst. 147 L (2017–2018) og Prop. 161 L (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.