Stortinget - Møte torsdag den 15. mars 2018

Dato: 15.03.2018
President: Magne Rommetveit
Dokumenter: (Lovvedtak 31 (2017–2018), jf. Innst. 150 L (2017–2018) og Prop. 167 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 13 [18:18:24]

Stortingets vedtak til lov om endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep) (Lovvedtak 31 (2017–2018), jf. Innst. 150 L (2017–2018) og Prop. 167 L (2016–2017))