Stortinget - Møte torsdag den 15. mars 2018

Dato: 15.03.2018
President: Magne Rommetveit
Dokumenter: (Lovvedtak 30 (2017–2018), jf. Innst. 137 L (2017–2018) og Prop. 159 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 12 [18:18:22]

Stortingets vedtak til lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker) (Lovvedtak 30 (2017–2018), jf. Innst. 137 L (2017–2018) og Prop. 159 L (2016–2017))