Stortinget - Møte torsdag den 15. mars 2018

Dato: 15.03.2018
President: Magne Rommetveit
Dokumenter: (Innst. 131 S (2017–2018), jf. Dokument 8:58 S (2017–2018), Dokument 8:59 S (2017–2018) og Dokument 8:65 S (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 9 [15:50:53]

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om tre representantforslag som omhandler innleie av arbeidskraft og å sikre et ryddig arbeidsliv (Innst. 131 S (2017–2018), jf. Dokument 8:58 S (2017–2018), Dokument 8:59 S (2017–2018) og Dokument 8:65 S (2017–2018))