Stortinget - Møte torsdag den 15. mars 2018

Dato: 15.03.2018
President: Magne Rommetveit
Dokumenter: (Lovvedtak 32 (2017–2018), jf. Innst. 151 L (2017–2018) og Prop. 169 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 14 [18:18:26]

Stortingets vedtak til lov om endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre) (Lovvedtak 32 (2017–2018), jf. Innst. 151 L (2017–2018) og Prop. 169 L (2016–2017))