Stortinget - Møte tirsdag den 5. juni 2018

Dato: 05.06.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 337 S (2017–2018), jf. Prop. 78 S (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 2 [11:25:28]

Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Samtykke til inngåelse av avtale av 4. april 2018 mellom Norge og Tyskland om forlengelse av avtalen av 26. februar 2010 om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo – Max Tau til en norsk-tysk bikulturell skole (Innst. 337 S (2017–2018), jf. Prop. 78 S (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 2.