Stortinget - Møte tirsdag den 5. juni 2018

Dato: 05.06.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 353 L (2017–2018), jf. Prop. 60 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 9 [14:55:16]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr, strålevernloven og tobakksskadeloven mv. (overtredelsesgebyr mv.) (Innst. 353 L (2017–2018), jf. Prop. 60 L (2017–2018))

Talere

Sveinung Stensland (H) [] (ordfører for saken): Jeg er saksordfører for både Prop. 60 L, Prop. 75 L og Prop. 79 S, så det innlegget jeg holder nå, kommer til å være min kommentar til alle de sakene. Det er en samlet komité som står bak innstillingene i disse sakene.

Prop. 60 L gjelder endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr, strålevernloven og tobakksskadeloven. Endringene i de forskjellige lovene er ganske lik, nemlig å innføre overtredelsesgebyr som administrativ sanksjonsmulighet.

I alkoholloven åpner vi også for prøvesmaking på bransjeinterne arrangement, slik at det kan skje på morgenen. En samlet komité har i tillegg merket seg at innenfor legemiddelfeltet er det en selvjustisordning som går lenger enn det som det offentlige regelverket legger opp til. Så vi ber regjeringen ta høyde for det når man jobber videre med forskriftene til loven.

Prop. 75 L gjelder en endring i tobakksskadeloven for å få en bevillingsordning for produksjon, import og eksport av tobakksvarer. Dette er en endring vi gjør i tråd med tobakksdirektivets artikkel 6. Vi innfører også et sporingssystem for tobakksvarer. Denne endringen er vi forpliktet til å gjøre gjennom de avtalene vi har gjort internasjonalt, og da har vi valget mellom enten å forby tobakksproduksjon i sin helhet eller å innføre en bevillingsordning. Da har en samlet komité landet på at det er det greieste. Nå er det ikke slik at vi venter et renn av slike bevillingssøknader, men vi åpner for det – om det skulle dukke opp. En enstemmig komité stiller seg altså bak alle endringene i denne lovproposisjonen.

Så er det Prop. 79 S: Der bes Stortinget gi samtykke til ratifikasjon av protokoll mot ulovlig handel med tobakksvarer. Den protokollen har tre hoveddeler. Den første er forebygging av ulovlig handel samt kontroll av forsyningskjeden. Det andre er håndheving og sanksjoner, og det tredje er internasjonalt samarbeid av teknisk-administrativ og juridisk karakter. Her er en samlet komité enig i at det er viktig å stå sammen både i kampen mot tobakk og ikke minst mot den illegale delen av tobakk. Det er et stort problem både i Norge og i resten av verden med både smugling og falske produsenter, og en stor andel av tobakken som inntas, og som nytes i Norge, er produsert på illegalt vis eller tatt inn til landet på illegalt vis. Denne konvensjonen vil bidra til å lette arbeidet mot denne kriminelle atferden.

Med det takker jeg for meg.

Presidenten: Siden representanten tok et steg fremover på sakslisten, finner presidenten det riktig å referere også sakene nr. 10 og 11.