Stortinget - Møte torsdag den 20. juni 2019

Dato: 20.06.2019
President: Magne Rommetveit

Innhold

Formalia

President: Magne Rommetveit

Presidenten: Den innkalla vararepresentanten for Buskerud fylke, Tone Heimdal Brataas, tek no sete.

Representanten Jan Bøhler vil setja fram eit representantforslag.

Jan Bøhler (A) []: På vegne av representantene Jonas Gahr Støre, Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud og undertegnede vil jeg gjerne sette fram et representantforslag om en handlingsplan mot vold og trusler med kniv.

Presidenten: Representanten Maria Aasen-Svensrud vil setja fram eit representantforslag.

Maria Aasen-Svensrud (A) []: På vegne av representantene Lene Vågslid, Jan Bøhler, Hadia Tajik, Kari Henriksen, Ingvild Kjerkol og meg selv har jeg stor glede av å legge fram et representantforslag om tiltak for å bekjempe netthets.

Presidenten: Representanten Une Bastholm vil setja fram fire representantforslag.

Une Bastholm (MDG) []: Jeg har gleden av å legge fram fire representantforslag: ett om regulering av hundeoppdrett, ett om å innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt og ett forslag om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold. Det fjerde er et representantforslag om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene.

Presidenten: Representanten Mona Fagerås vil setja fram eit representantforslag.

Mona Fagerås (SV) []: Jeg vil på vegne av stortingsrepresentant Audun Lysbakken og meg selv legge fram et representantforslag om skolestruktur og profittforbud til elevenes og studentenes beste.

Presidenten: Representanten Karin Andersen vil setja fram eit representantforslag.

Karin Andersen (SV) []: På vegne av stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Une Bastholm og meg sjøl vil jeg sette fram et forslag om midlertidig returstans til Afghanistan, innføring av rimelighetsvilkår i internfluktvurderingen og en uavhengig tilsynsordning for tvangsretur.

Jeg ber om at representanforslagets forslag til vedtak punkt B 1, umiddelbar returstans, behandles etter § 39 c i Stortingets forretningsorden, legges ut til gjennomsyn for representantene i én dag og settes opp til debatt dagen etter.

Presidenten: Representanten Kjersti Toppe vil setja fram to representantforslag.

Kjersti Toppe (Sp) []: Eg vil på vegner av representantane Liv Signe Navarsete, Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen og meg sjølv fremja eit forslag om ein ny og moderne pårørandepolitikk.

Så vil eg på vegner av representantane Marit Arnstad, Heidi Greni og meg sjølv fremja eit forslag om å sikra pasientar trygg utskriving og verdig transport frå sjukehus.

Presidenten: Representanten Sigbjørn Gjelsvik vil setja fram eit representantforslag.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) []: Jeg vil på vegne av stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Liv Signe Navarsete, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og meg selv legge fram et forslag om ny behandling av Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke.

Presidenten: Forslaga vil verta handsama etter reglementet.

Før sakene på kartet for i dag vert handsama, vil presidenten opplysa om at møtet i dag held fram utover kl. 16.