Stortinget - Møte torsdag den 20. juni 2019

Dato: 20.06.2019
President: Magne Rommetveit
Dokumenter: (Innst. 408 S (2018–2019), jf. Dokument 2 (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 16 [19:34:39]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens årsrapport for 2018 (Innst. 408 S (2018–2019), jf. Dokument 2 (2018–2019))

Presidenten: Etter ønske fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe.

Videre vil presidenten foreslå at det ikke blir gitt anledning til replikkordskifte, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 16.