Stortinget - Møte torsdag den 20. juni 2019

Dato: 20.06.2019
President: Magne Rommetveit
Dokumenter: (Innst. 390 S (2018–2019), jf. Dokument 8:90 S (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 7 [12:12:47]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om strakstiltak mot farlige vogntog på norske veier (Innst. 390 S (2018–2019), jf. Dokument 8:90 S (2018–2019))