Stortinget - Møte torsdag den 20. juni 2019

Dato: 20.06.2019
President: Magne Rommetveit

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 17 [20:09:56]

Referat

  • 1. (395) Grunnlovsforslag fra Bjørnar Moxnes om endring i § 75 og ny § 79 a (om at folk kan fremme borgerforslag til behandling på Stortinget) (Dokument 12:1 (2018–2019))

    Enst.: Forslaget blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykking for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.

  • 2. (396) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Lene Vågslid, Jan Bøhler og Maria Aasen-Svensrud om en forpliktende handlingsplan mot vold og trusler med kniv (Dokument 8:172 S (2018–2019))

    Enst.: Sendes justiskomiteen.

  • 3. (397) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Lars Haltbrekken og Une Bastholm om midlertidig returstans til Afghanistan, innføring av rimelighetsvilkår i internfluktvurderingen og en uavhengig tilsynsordning for tvangsretur (Dokument 8:179 LS (2018–2019))

Presidenten: Presidenten foreslår at referatsak nr. 397 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

Karin Andersen har bedt om ordet.

Karin Andersen (SV) []: Vi har bedt om at referatsak nr. 397, Dokument 8:179 LS B punkt 1, behandles etter forretningsordenen § 39 c.

Det gjør vi fordi det er akutt behov for returstopp til Afghanistan. De siste dagers praksis har gått over alle støvleskaft. Det gjelder politiets arbeid i alle faser, pengebruk og helsepersonellets håndtering. Det trengs forsvarlighet i alle ledd i retursaker, og derfor ber vi om at dette punktet behandles etter § 39 c i forretningsordenen.

Presidenten: Ønsker noen fra de andre partigruppene ordet til stemmeforklaring?

Stortinget voterer da over behandlingsmåten av Dokument 8:179 LS for 2018–2019.

Det blir votert alternativt mellom forslaget fra presidenten om komitébehandling og forslaget fra Karin Andersen om behandling etter forretningsordenen § 39 c.

Votering:

Ved alternativ votering mellom presidentens forslag om komitébehandling og Karin Andersens forslag om hastebehandling ble presidentens forslag bifalt med 90 mot 9 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 20.12.25)

Presidenten: Dagens kart er dermed ferdig behandlet.

Før møtet heves, minner presidenten om møtestart i morgen kl. 9.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.