Stortinget - Møte tirsdag den 11. desember 2018

Dato: 11.12.2018
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Innst. 109 S (2018–2019), jf. Prop. 22 S (2018–2019) kap. 1473 og Prop. 24 S (2018–2019) unntatt kap. 926

Innhold

Sak nr. 2 [10:01:42]

Innstilling fra næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet og om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet - kap. 1473 (Innst. 109 S (2018–2019), jf. Prop. 22 S (2018–2019) kap. 1473 og Prop. 24 S (2018–2019) unntatt kap. 926