Stortinget - Møte mandag den 9. desember 2019

Dato: 09.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 11 S (2019–2020), jf. Prop. 1 S (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 1 [10:05:38]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2019–2020), jf. Prop. 1 S (2019–2020))