Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)

Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 11 S (2019-2020)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen

Saksgang