Stortinget - Møte tirsdag den 11. mai 2021

Dato: 11.05.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 408 S (2020–2021), jf. Dokument 21 (2020–2021) kapittel 8)

Innhold

Sak nr. 18 [20:13:06]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Rapport fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon – kapittel 8 om Nav-ombud (Innst. 408 S (2020–2021), jf. Dokument 21 (2020–2021) kapittel 8)

Talere

Presidenten: Etter ønske fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vil presidenten ordne debatten slik: 5 minutter til sakens ordfører og 3 minutter til øvrige partigrupper og medlemmer av regjeringen.

Videre vil det ikke bli gitt anledning til replikker. De som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får også en taletid på inntil 3 minutter.

Bente Stein Mathisen (H) [] (ordfører for saken): Stortinget behandlet 12. mai i fjor et forslag om etablering av et Nav-ombud, og Stortinget vedtok etableringen av et slikt ombud. Presidentskapet ble bedt om å endre mandatet til utvalget som utredet Stortingets kontrollfunksjoner – Harberg-utvalget, som vi har snakket mye om her i kveld – slik at utvalget også skulle komme med forslag til etablering av et Nav-ombud, i tråd med merknadene fra stortingsflertallet i Innst. 254 S for 2019–2020. Harberg-utvalget avga sin rapport 1. februar i år.

Harberg-utvalget forsto mandattilføyelsen på denne måten:

  1. vurdere om en særskilt funksjon som Nav-ombud bør tillegges Sivilombudet

  2. uavhengig av svaret på det første spørsmålet ta stilling til hvordan funksjonen som Nav-ombud kan innrettes som en del av Sivilombudets virksomhet

Stortingsflertallet legger i Innst. 254 S for 2019–2020 opp til at Nav-ombudet implementeres innenfor rammen av de gjeldende grunnprinsippene for Sivilombudets virksomhet. I funksjonen som Nav-ombud skal ombudet drive objektiv og etterfølgende kontroll. Harberg-utvalget anbefaler ikke at Nav-ombudet innrettes på denne måten, som en del av Sivilombudets virksomhet, og det begrunnes hovedsakelig med at Sivilombudet skal drive objektiv og etterfølgende kontroll med Nav. Hvis Sivilombudet får en rådgivende rolle i tillegg til den kontrollerende rollen som ombudet har i dag, vil disse rollene kunne komme i konflikt, og tilliten til kontrollfunksjonen vil uthules.

Harberg-utvalget har ikke tatt stilling til hvor Nav-ombudet bør opprettes, da dette ikke var en del av utvalgets mandat.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen er enig i Harberg-utvalgets vurderinger og foreslår at Nav-ombudet ikke legges til Sivilombudet, men opprettes som et eget, selvstendig ombud, og at det vurderes om ombudet kan samlokaliseres med et annet ombud, av hensyn til faglige og administrative ressurser. Komiteen foreslår:

«Stortinget ber regjeringen om snarest mulig å opprette et eget, selvstendig Nav-ombud og avklare en mulig samlokalisering med et av de andre ombudene for å dra nytte av felles faglige og administrative ressurser.»

Komiteens innstilling har vært til uttalelse hos både presidentskapet og arbeids- og sosialkomiteen, og det har ikke kommet noen merknader til forslaget og innstillingen fra komiteen.

Nils T. Bjørke (Sp) []: Då Stortinget handsama den første utgreiinga frå arbeids- og sosialministeren om praktiseringa av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 i mars 2020, understreka Senterpartiet dette: I ljos av den informasjonen som har kome fram, vil det verta viktig med ein debatt om korleis Nav fungerer for å følgja opp brukarane sine rettar og plikter som fundament i velferdsstaten.

Dette har vorte meir og meir relevant etter kvart som saka har utvikla seg. Me har sett eit Nav som kommuniserer slik at folk ikkje forstår, og som samstundes har grunnleggjande manglar i si eiga sakshandsaming. Kontrollkomiteen fekk nett ein rapport frå Riksrevisjonen om at sakene ikkje vert godt nok utgreidde i vedtaksinstansane i Nav. Dette gjev fleire klagesaker enn naudsynt både i Nav og i Trygderetten. Sakshandsamingstida er for lang av di Navs førsteledd ikkje handsamar sakene godt nok. Dette trugar rettstryggleiken i velferdsstaten.

Det gjer at me treng eit Nav-ombod. Me treng eit Nav-ombod av di Nav er i ei systemkrise. Nav-ombodet skal ikkje endra eller erstatta lovfesta rettstryggleiksordningar, men vera ein tillitsperson for dei som velferdsordningane våre er retta mot. Om nokon opplever at dei ikkje får den informasjonen og bistanden som dei meiner er rett eller naudsynt, skal Nav-ombodet kunna taka saka opp. Nav-ombodet skal formidla tema og problem som brukarane opplever, til dei ansvarlege i Nav. Slik kan Nav-ombodet påverka Nav til å taka vare på rettane og pliktene i velferdsstaten, slik folk forventar, og sikra rettstryggleiken for alle.

Freddy André Øvstegård (SV) []: Jeg måtte bare ta ordet for å si at jeg er veldig glad for at Harberg-utvalget har gått inn for å opprette et Nav-ombud, og at komiteen nå enstemmig fremmer forslag om å be regjeringen opprette et eget, selvstendig Nav-ombud. Saksordfører Stein Mathisen redegjorde godt for den grundige drøftingen som utvalget gjorde av hvorfor det må være en ombudsfunksjon utenfor Sivilombudet. Jeg tilslutter meg den begrunnelsen. Dette er noe som mange har tatt til orde for lenge, og vi ser helt tydelig behovet for å øke rettssikkerheten til Navs brukere.

Klageordningene som finnes i Nav i dag, er ikke gode nok. Stortinget har nettopp mottatt en rapport fra Riksrevisjonen om de altfor lange køene i saksbehandlingen der, og terskelen for å ta saker til Trygderetten, men særlig til domstolene, er høy.

Før var det sånn at de som ikke kunne jobbe, eller av andre årsaker trengte hjelp til å skaffe seg en inntekt, måtte vise seg verdige for å få hjelp fra øvrigheten, fra fattigbestyrelsen, som ofte besto av lokale høye herrer og presteskap. De fattige var helt i deres vilkårlige makt. Den vilkårligheten skulle de universelle ordningene og rettighetene gjøre en slutt på.

Nå skal jeg gjøre noe jeg gjør oftere enn mange av kollegaene mine vet, nemlig å sitere tidligere statsminister Einar Gerhardsen. Han sa nemlig dette på en måte som jeg tror ingen egentlig kan si bedre:

«Det skal være fødselsattesten og ikke noen verdighetsattest som skal avgjøre om de gamle skal ha trygd eller ikke, og sosiale ytelser skal ikke være fattighjelp, men noe enhver borger har krav på uten å behøve å stå til regnskap for en funksjonær.»

Det synes jeg er veldig vakkert sagt. Likevel opplever en del av Navs brukere systemfeil og feilbehandling. Til og med maktmisbruk og straff har vi sett. Og noen opplever nok å måtte stå til regnskap for en funksjonær i dag. Sånn skal det ikke være. Med trygdeskandalen friskt i minne er det helt åpenbart at vi må gjøre mer for å ivareta Nav-brukernes rettssikkerhet. Derfor er vedtaket Stortinget gjør på tirsdag, så etterlengtet. Det er en stor seier for alle dem som har opplevd urett i Nav-systemet, at vi får et ombud som skal sørge for god informasjon og veiledning i systemet og sørge for at brukernes erfaringer fører til en positiv endring av Nav. Det er veldig gledelig.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 18.

Votering, se tirsdag 18. mai