Stortinget - Møte tirsdag den 11. mai 2021

Dato: 11.05.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 403 S (2020–2021), jf. Dokument 8:213 S (2020–2021))

Innhold

Sak nr. 6 [11:05:18]

Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken, Karin Andersen og Eirik Faret Sakariassen om gratis skolefritidsordning (SFO) (Innst. 403 S (2020–2021), jf. Dokument 8:213 S (2020–2021))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra utdannings- og forskningskomiteen vil presidenten ordne debatten slik: 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil det – innenfor den fordelte taletid – bli gitt anledning til fem replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får også en taletid på 3 minutter.

Kent Gudmundsen (H) [] (ordfører for saken): Jeg vil starte med å takke komiteen for samarbeidet og for at vi fikk landet en god innstilling til Stortinget. Jeg antar at de som representerer mindretallet, og som har egne særmerknader, vil redegjøre for dem på egen hånd her i dag.

Alle barn skal oppleve å være del av et faglig og sosialt fellesskap – som skolen utgjør. For de minste er SFO en viktig del av nettopp dette fellesskapet. Vi vet at det er store forskjeller på SFO i både kvalitet og pris, og derfor har det vært viktig for oss i Høyre å få på plass en nasjonal rammeplan som både sikrer rammer for kvalitet og innhold i SFO-tilbudet samtidig som man tar hensyn til de ulike behovene som er, og det mangfoldet man har lokalt. Vi har også innført målrettede tiltak som redusert foreldrebetaling – og dermed lavere kostnader for de foreldrene og ungene som trenger det aller, aller mest.

Vi må sørge for at SFO ikke bare er en oppbevaringsplass, men et attraktivt tilbud som bidrar til å styrke nettopp det faglige og sosiale fellesskapet for ungene våre. Kommunenes arbeid med å rekruttere dyktige pedagoger, fagarbeidere og andre med relevant kompetanse kan bidra til å fylle skolefritidstilbudet med et meningsfylt innhold, hvor man enten får gjennomført trening innen idrett og kultur eller får jobbe med lekser. Mulighetene er mange. Gjennom den nasjonale rammeplanen for SFO bidrar vi til å sikre ungene våre gode tilbud i hele landet. Her påhviler det kommunene et viktig ansvar.

Vi vil fortsette arbeidet i regjering med å styrke kvaliteten på SFO, og flere av forslagene i representantforslaget gjennomføres allerede i flere kommuner. Vi må ikke minst gi kommunene lokal handlefrihet i oppvekstpolitikken, man må kunne spille på de lokale kompetansemiljøene man har, lokalmiljøet og behovene – ikke minst – rundt elevene, og dermed de behovene de måtte ha.

Det er verdt å minne om at prislappen på å innføre gratis SFO, ifølge SVs egne beregninger, er på 8 mrd. kr. Summerer man dette sammen med valgløfter på skoleområdet som gratis skolemat, heldagsskole og en times fysisk aktivitet, er vi tett opp mot 40 mrd. kr i helårseffekt, ifølge Finansdepartementet. Det er veldig mye penger. Det er veldig mye mer enn SV har varslet i skatteøkninger. Det kan være verdt å minne om at dette vil kunne være forslag som dermed fortrenger det faglige innholdet og kvaliteten i skolen for øvrig, når man skal innføre tiltak som ikke er spesielt målrettede, som er generelle, og som tapper så mye av fellesskapets ressurser inn i denne sektoren. Så jeg vil sterkt anbefale at man heller fokuserer på det som er aller, aller viktigst, nemlig skolen, kvaliteten og innholdet i den.

Jorodd Asphjell (A) []: Det er et viktig forslag som her behandles. Det handler rett og slett om at ingen barn skal bli satt på sidelinja eller bli stående utenfor gjerdet når andre barn leker, lærer og deltar i et positivt fellesskap.

I dag viser nasjonale rapporter at nesten 100 000 barn i 1.– 4. klasse ikke deltar i skolefritidsordning eller aktivitetsskole på grunn av at prisen er for høy. Dette skaper utenforskap og bidrar til at forskjellene i Norge øker. For barna er konsekvensen at de ikke får delta i leken, læringen og fellesskapet etter skoletid, og mange av disse barna er blant dem som kunne hatt aller størst glede av et godt SFO-tilbud.

Arbeiderpartiet har mål om gratis SFO-tilbud for de yngste elevene og har allerede foreslått 250 mill. kr til dette formålet i vårt alternative budsjett for 2021. Arbeiderpartiet vil starte med å innføre fem timer gratis SFO i uka for 1.-klassingene fra høsten av.

De ansattes kompetanse er den viktigste ressursen og kvalitetsfaktoren, også i SFO. Arbeiderpartiet er svært skuffet over at regjeringen Solberg avsluttet den nasjonale kartleggingen av ansattes kompetanse, og at det nå ikke finnes noen systematisk oversikt over ansattes kompetanse i skolefritidsordningen. Et godt SFO-tilbud er viktig for å gi barn en variert og lærerik skoledag, der de møter trygge og kompetente voksne gjennom hele dagen på skolen. Arbeiderpartiet mener det trengs en kvalitetsreform for SFO, som bl.a. må inneholde en systematisk satsing på tilbud om kompetanseutvikling for ansatte.

Arbeiderpartiet vil satse på de SFO-ansattes kompetanse og har sammen med SV og Senterpartiet fremmet forslag om at det må legges fram en helhetlig plan for kompetanseutvikling for ansatte i SFO senest i revidert nasjonalbudsjett for 2021, som er lagt fram i dag – det blir spennende – herunder en oversikt over SFO-ansattes kompetanse.

Planen må sørge for at fagarbeidere i SFO får dekket fagskoletilbud på linje med det fagarbeidere i barnehage får gjennom strategien Kompetanse for framtidens barnehage, og inneholde en plan for finansiering av fagskoleutdanning i oppvekstfag samt sørge for at flere får mulighet til å ta fagbrev på jobb. Fagarbeidere styrker konkurransekraften i næringslivet og kvaliteten i velferdstjenestene som barnehage, grunnskole og SFO.

Arbeiderpartiet mener det vil være positivt dersom kulturskoletilbud og andre aktiviteter kan integreres i SFO-tiden, da i et samarbeid mellom skolen, kulturskolen, idrettslag og andre frivillige organisasjoner. Dette må selvsagt skje i forståelse med de frivillige organisasjonene, slik at samarbeidet blir positivt for alle parter og ikke bidrar til å undergrave den frivillige aktiviteten som foregår etter skoletid. Gjennom å bruke estetiske fag allerede i SFO, barnehage og skole vil vi også styrke søkertallene til fagene musikk, drama og dans i videregående tilbud senere.

Jeg vil ta opp de forslagene Arbeiderpartiet er en del av.

Presidenten: Da har representanten Jorodd Asphjell tatt opp de forslagene han refererte til.

Hanne Dyveke Søttar (FrP) []: Det er bred enighet om at skolefritidsordningen er en viktig del av en samlet politikk for utdanning, barn og familier, og at innholdet i SFO er avgjørende for at SFO ikke skal bli en oppbevaringsplass for ungene, men at det skal tilføre noe til barnas utvikling og mestring. Dette er også Fremskrittspartiet tilhenger av.

Vi vil også understreke betydningen av at det arbeides for likeverd for familier som har barn med spesielle behov. Det skal sikres like muligheter til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse for alle unger.

Bruken av SFO har steget betraktelig siden dette ble innført. I årene med SFO har man også hatt mye oppmerksomhet på kvaliteten i skolen. Man har testet og målt litt mer, og norske elevers kunnskapsnivå i forhold til elever i andre land har blitt mye større. Dette mener vi i Fremskrittspartiet er positivt, og at den nye virkeligheten også bør gjenspeiles i SFO-tilbudet. Kvalitet og tilgjengelighet til SFO-ordningen er viktig for alle unger.

Mangfoldet i Norge er stort, og det er nettopp de lokale og regionale ulikhetene – og hensynet til at folk er forskjellige – som er noe av årsaken til at det er kommunene som har ansvaret for finansiering og struktur på grunnskolene, og at de er skoleeier for de fleste grunnskolene. De har stor frihet til å bestemme innhold og omfang i skolehverdagen innenfor gjeldende regelverk, og det samme gjelder da for SFO, eller AKS, som man sier her nede.

Ulike steder har også ulike behov. Det er derfor i svært liten grad lagt nasjonale retningslinjer for innholdet. Derfor er det også variasjon mellom kommunene i hvilket tilbud elevene får, og det er forskjeller i pris og bruk av SFO. Dette mener vi er naturlig.

Fremskrittspartiet mener det er positivt med de målrettede ordningene for familier med lav inntekt. Det er forskriftsfestet en nasjonal moderasjonsordning med redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt på 1. og 2. trinn og gratis SFO for elever med særlige behov for 5.–7. trinn. Fra høsten 2021 utvides ordningen med redusert foreldrebetaling til også å omfatte 3. og 4. trinn.

På bakgrunn av dette ønsker ikke Fremskrittspartiet å støtte forslagene fra mindretallet, men vi er en del av flertallet som mener at dette forslaget ikke skal vedtas.

Marit Knutsdatter Strand (Sp) []: I dag er det nesten 100 000 unger i 1.–4. klasse som ikke deltar i skolefritidsordning eller aktivitetsskole. Rapporten «Lek, læring og ikke-pedagogikk for alle – Nasjonal evaluering av skolefritidsordningen i Norge» fra 2018 viser at mange familier velger bort SFO fordi prisen er for høy. Enkelte barn får da ikke delta i leken, i læringen og i fellesskapet etter skoletid. Mange av disse barna er av dem som kunne hatt aller størst glede av et SFO-tilbud.

Senterpartiet vil understreke at SFO er et frivillig tilbud, at kommunene må ha frihet til å organisere og legge til rette for skolefritidsordninger ut fra lokale behov. En styrking av kvaliteten i tilbudet og en eventuell søskenmoderasjon må derfor bli løst gjennom lokal prioritering og en styrking av kommuneøkonomien. Flere kommuner gjennomfører alt de tiltakene som blir foreslått i representantforslaget, og kommunene lokalt må fortsatt ha handlefrihet til å utvikle oppvekstpolitikken. Det er innført inntektsgradert foreldrebetaling i SFO, og at ordningen med gratis SFO for lavinntektsfamilier er utvidet i et utvalg kommuner, støtter Senterpartiet. Vi mener at det er positivt for utjevning.

Jeg viser til representantforslaget, og Senterpartiet støtter forslag nr. 4. Vi mener det vil være positivt dersom kulturskoletilbud og andre aktiviteter kan bli integrert i SFO i et samarbeid mellom skole, kulturskole, idrettslag og andre frivillige organisasjoner. Senterpartiet vil påpeke at dette må skje i forståelse med de frivillige organisasjonene slik at samarbeidet blir positivt for alle parter og ikke bidrar til å undergrave den frivillige aktiviteten som foregår etter skoletid. Senterpartiet mener derfor at regjeringen må legge til rette for økt samarbeid mellom SFO, kulturskole, frivillige organisasjoner og lokalt arbeids- og næringsliv som kan støtte opp under skolens brede syn på kunnskap og kompetanse.

Selv kjenner jeg flere gode eksempler og initiativ. Ett er hestesenteret Myhre gård i Øystre Slidre kommune, som har ønsket ridning som en del av SFO-tilbudet lokalt, med rom for universell utforming, der barn med og uten nedsatt funksjonsevne kan få blomstre ut fra egne forutsetninger. Slike tilbud vil Senterpartiet legge bedre til rette for, og da må vi ha en mulighet for lokalt handlingsrom og styrket kommuneøkonomi.

Mona Fagerås (SV) []: SV gjennomførte den største velferds- og utdanningsreformen, barnehageløftet, under den rød-grønne regjeringen. Nå er det på tide med en ny velferdsreform for barn: gratis SFO – for SV vil bruke de store pengene på de små barna.

I dag går åtte av ti førsteklassinger i SFO. De får være med på leken og læringen i det fellesskapet som SFO er. Samtidig er det noen barn som står på utsiden av gjerdet. Når skolen er over, får ikke disse barna det trygge stedet å være med voksne som gir tilsyn og omsorg. De får ikke være med på leken, læringen og kultur- og fritidsaktivitetene som SFO gir. Etter endt skoledag tusler 28 pst. av alle 6-åringene i mitt hjemfylke hjem.

En tredjedel av dem som ikke sender barna sine på SFO, oppgir pris som årsak. Ingen barn skal holdes utenfor SFO på grunn av foreldrenes lommebok. Skolen skal være gratis, og for SV er det viktig at alle skal få muligheten til å være med på skolefritidsordningen, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon. SFO skal ikke være en kilde til utenforskap og økte forskjeller, men en viktig del av den inkluderende og utjevnende fellesskolen.

På fredag hadde jeg en hyggelig digital samtale med SFO-lederen og rektor på Jåtten skole i Stavanger, en skole som har gratis SFO fra 1. klasse. Deres viktigste oppfordring var at vi må slutte å tenke på SFO og skole som to forskjellige ting. Deres oppfordring tar vi i SV på alvor. Derfor løfter vi nå SFO til alle landets førsteklassinger og går til valg på at alle skal ga gratis SFO fra 1. til 4. klasse.

Men SFO-tilbudet skal ikke bare være gratis, det må også bli bedre. Flere ansatte og god oppfølging av barna er det som hever kvaliteten på SFO. Barn må få muligheten til å delta på aktiviteter gjennom SFO, med lek og fysisk aktivitet og ikke minst et kulturtilbud, og dette må gjøres i samarbeid med idrett, kultur og frivillighet.

SFO er viktig for vennskap, lek og læring, og det er viktig for familiene for å få tiden til å gå opp. Men mest av alt er SFO viktig for barna våre, og derfor er det viktig for SV. Nå skal endelig alle barn få være med på leken. Det er vårt valgløfte. Jeg tar opp de forslagene som SV alene står bak.

Presidenten: Da har representanten Mona Fagerås tatt opp de forslagene hun viste til.

Solveig Schytz (V) []: SFO er en viktig del av barns liv. Det er den største fritidsarenaen for mange barn, og sammen med skolen og frivillige organisasjoner er det den viktigste arenaen for å knytte vennskap og for å oppleve fellesskap.

Det er store variasjoner i SFO-tilbudet. Derfor trenger vi en nasjonal rammeplan for å sikre kvaliteten i SFO. Regjeringen har nylig hatt nasjonal rammeplan for SFO på høring, og vi ser fram til at den ferdigstilles.

Regjeringen har fastsatt en nasjonal moderasjonsordning med redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt på 1. og 2. trinn og gratis SFO for elver med særlige behov på 5.–7. trinn. Fra høsten 2021 utvides ordningen med redusert foreldrebetaling til å omfatte 3.–4. trinn. Høsten 2021 innføres også to nye ordninger: gratis SFO for familier med lav inntekt i utvalgte kommuner og redusert foreldrebetaling i SFO ved friskoler.

For Venstre er det viktig at SFO er for alle barn, også for barn som har foreldre som er syke, eller som av ulike grunner er utenfor arbeidslivet. Foreldres økonomi skal ikke avgjøre om man kan gå i SFO. Dette handler om å gi barn frihet og like muligheter.

Forslagstillerne ønsker at SFO skal være gratis for alle. Vi mener at det er å bevege seg langt i retning av en heldagsskole, noe dette forslaget ikke drøfter, men som Venstre ikke ønsker.

Venstre er glad for å ha fått gjennomslag for redusert foreldrebetaling for familier med dårlig råd og for gratis kjernetid i barnehagen for dem som trenger det mest, men Venstre vil gå lenger: Vi går til valg på å sikre gratis heldagsplass for familier med dårlig råd både i barnehagen og i SFO. Det er å prioritere de som trenger det mest, og det er å sikre frihet og like muligheter for alle barn.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) []: Skolefritidsordningen er i dag preget av store variasjoner i både utforming, innhold, målsetting, pris og ikke minst kvalitet. Dette viser hovedfunnene i NTNUs evaluering av skolefritidsordningen.

Vi i Kristelig Folkeparti er opptatt av kvalitet for barna og har vist dette gjennom lærernormen i skolen og bemanningsnormen i barnehagen. Vi har også sett behovet for å sikre barna og foreldrene et SFO-tilbud som er mer enn bare barnepass.

Evalueringen fra NTNU finner at manglende føringer fra sentralt hold gjør at ordningen har store variasjoner. Både innhold og organisering av SFO varierer fra kommune til kommune, fra SFO til SFO og fra trinn til trinn. Enkelte steder har en gode pedagogiske planer for SFO og fyller ordningen med godt innhold for barna, mens andre steder har SFO mer preg av å være en oppbevaringsplass for barna, der de kun får tilsyn.

Dette mener Kristelig Folkeparti bør vekke stor bekymring, både hos foreldre, hos skoleeiere og hos oss politikere. Dette må tas på alvor. Barna våre er framtiden; de er den ressursen landet vårt skal bygge på. Vi kan derfor ikke ha et SFO-tilbud med så store variasjoner. SFO kan ikke fortsette å ha et innhold med så store variasjoner i kvalitet.

I stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO la denne regjeringen fram for Stortinget en bred gjennomgang av status, mål og ambisjoner for skolefritidsordningen. Med stortingsmeldingen ønsker regjeringen å bidra til et løft for SFO gjennom å innføre en nasjonal rammeplan. Rammeplanen skal sikre at det fortsatt skal være mulig å gjøre ulike prioriteringer og retningsvalg lokalt, men kvalitet og gode pedagogiske vurderinger må ligge til grunn.

Kristelig Folkeparti er glad for at den nasjonale rammeplanen for SFO er på plass og gleder oss over at statsråden varsler at rammeplanen vil følges av støtte- og veiledningsmateriell som vil være klart til skolestart.

Kristelig Folkeparti mener SFO må fortsette å være et frivillig tilbud. Det skal ikke være en del av den obligatoriske skolehverdagen. Vi mener derfor det er viktigere at SFO er tilgjengelig enn at det gis en rett til plass, slik forslagsstillerne ønsker.

Med gode moderasjonsordninger sikrer vi oss bedre tilgjengelighet. Kristelig Folkeparti mener vi skal fortsette å jobbe for å gjøre det mulig å kunne velge SFO for alle barn som ønsker en sånn plass, både i offentlig skole og i de friskoler som ønsker å tilby SFO. Sammen med økt tilgjengelighet mener vi det viktigste er at foreldrene skal være trygge på at barna blir ivaretatt på en god måte gjennom at SFO har tydelige krav til kvalitet, til bemanning og til lokale muligheter for tilpasning og pris. Vi har derfor høye forventninger til rammeplanen for SFO og gleder oss over at den skal rulles ut til skolestart.

Statsråd Guri Melby []: Stortingsrepresentantene har fremmet sju forslag om skolefritidsordningen. Jeg oppfatter at bakgrunnen for forslagene er at man ønsker en skolefritidsordning av god kvalitet som er tilgjengelig for alle som ønsker å delta.

Dette er et mål som regjeringen deler. SFO er i dag en svært viktig fritidsarena for veldig mange barn på 1.–4. trinn, og det er nettopp derfor vi for kun om lag et år siden la fram en stortingsmelding der SFO ble viet stor plass. I den stortingsmeldingen presenterte vi flere ulike tiltak som vil både gi et løft til SFO og bidra til å gjøre SFO mer tilgjengelig for familier med lav inntekt.

For det første har vi satt i gang en prosess med å etablere en nasjonal rammeplan for SFO. Samtidig vil regjeringen sikre at det fortsatt skal være mulig å gjøre ulike prioriteringer og retningsvalg lokalt. Det viktige er at alle SFO-er skal gi god kvalitet i tilbudet, ikke at ordningen skal være likest mulig fra sted til sted. Utkastet til ny rammeplan for SFO har nylig vært på høring og vil fastsettes om kort tid. Den vil følges av støtte- og veiledningsmateriell, som vil være klart til skolestart.

For det andre har vi innført en nasjonal moderasjonsordning med redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Dette skoleåret startet ordningen på 1.–2. trinn, og til høsten utvides det også for 3.–4. trinn. For det tredje har vi innført gratis SFO for elever med særlige behov på 5.–7. trinn. Dette er elever som har få andre fritidstilbud, og der foreldrene ofte er mer avhengig av SFO for å få hverdagen til å gå rundt. Det er få elever dette gjelder, men jeg synes det er en viktig ordning som det er verdt å løfte fram. For det fjerde vil vi lyse ut et nytt tilskudd til gratis SFO for familier med lav inntekt i utvalgte kommuner.

Jeg mener at alle disse tiltakene som nå gjennomføres, er viktige for utviklingen av skolefritidsordningen. Framover må vi sikre at vi evaluerer rammeplanen, men vi må også ta oss tid til å innføre den på en god og skikkelig måte. Jeg vil følge nøye med på både kvalitet og deltakelse i SFO framover. På sikt bør man vurdere om det er andre tiltak som også må settes inn for å bidra både til å løfte kvaliteten og til å øke tilgjengeligheten, men jeg mener dette ikke er tidspunktet for å innføre nye, omfattende og svært kostbare nasjonale tiltak. Nå mener jeg at vi skal gjennomføre det vi har planlagt, og se hvordan det virker. Jeg tror også det er viktig å understreke den friheten som kommunene har til å forme innholdet i SFO, selv om vi innfører en ny, nasjonal rammeplan. Jeg mener at vi bør la den innføringen ta litt tid, før vi gjennomfører nye, større endringer.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Marit Knutsdatter Strand (Sp) []: I sitt brev til komiteen redegjorde statsråden nettopp for kostnadene ved de forslagene som blir fremmet i representantforslaget. Det å innføre gratis SFO for alle barn på 1.–4. trinn vil koste et sted mellom 4,5 mrd. kr og 8,2 mrd. kr pluss en drøy milliard ekstra for søskenmoderasjon.

For Senterpartiet er det viktig å satse på kvaliteten i SFO og skole og å opprettholde SFO som et frivillig tilbud. For å sette dette i perspektiv: Hva mener statsråden det vil bety å bruke 7–8 mrd. kr på økt lærertetthet og laget rundt eleven i stedet for disse forslagene her i dag?

Nils T. Bjørke hadde her teke over presidentplassen.

Statsråd Guri Melby []: Jeg vil takke for et godt spørsmål, for jeg mener det er denne typen refleksjoner vi trenger å gjøre oss i skolepolitikken. Hvis vi alle tenker at nå skal vi bruke 8 mrd. kr, hva er da det mest effektivt å bruke de milliardene på for å sikre at alle barn får de samme mulighetene i livet? Da mener jeg det er riktig å bruke noe av det på å redusere prisene på SFO, særlig for dem med lavest inntekt, slik at alle får mulighet til å gå der. Men etter det mener jeg at de aller, aller viktigste tiltakene må være tiltak som bidrar til å styrke kvaliteten på læring – gjerne litt i SFO, men kanskje først og fremst i skolen, der vi vet at vi møter alle sammen, og som tross alt er den aller viktigste læringsarenaen.

Det er klart at vi kan få veldig mye bra for en sånn sum med penger. Vi kan få etter- og videreutdanning. Vi kan få kompetanseheving. Vi kan få økt lærertetthet. Og vi kan øke satsingen på kompetanseløftet i spesialpedagogikk. Så jeg mener nok det er veldig mange flere måter å bruke de pengene på.

Marit Knutsdatter Strand (Sp) []: Her deler Senterpartiet en del av refleksjonene som statsråden gjør seg. Det er litt interessant det med læring opp mot lek, frilek, å ha en arena hvor man skaper skoleglede – og ikke minst at andre typer fagfolk og ressurspersoner kan bidra opp mot elevene og skape gode relasjoner, gode opplevelser, knyttet til hverdagen rundt skolen, ikke minst det som gjelder elevenes relasjoner til voksne mennesker.

Hva tenker statsråden om annen kompetanse og andre grupper med ressurspersoner som kan bidra inn i SFO og ha et variert tilbud – enten det er hestesenter, idrettstilbud eller noe helt annet?

Statsråd Guri Melby []: Jeg tror det er en veldig god måte å tenke på. For det første er det kjempebra å bruke ressursmiljøer som finnes i en kommune eller i en region, spille på lag med dem og se hvordan man kan få dem inn i et godt samarbeid med skolefritidsordningen. Det bidrar ofte til å senke terskelen, slik at flere elever blir introdusert til den typen tilbud. Hestesenter mener jeg er et kjempegodt eksempel. Idrettslag er det veldig mange SFO-er som har samarbeid med. Jeg har besøkt SFO i Trondheim som har et veldig tett samarbeid med kulturskolen, som gjør at plutselig er det helt andre typer elever som søker seg til kulturskolen, fordi de opplever at det er et interessant tilbud. Nettopp derfor tror jeg det også er viktig at vi nasjonalt ikke blir for rigide i å styre hva innholdet i SFO skal være, for det er ikke alle steder det finnes et hestesenter, så vi kan ikke pålegge at man skal samarbeide med slike. Men andre steder er det andre typer miljøer det er fornuftig å støtte seg på. Det er viktig at SFO gir rom både for fri lek og også for ulike typer kompetanse, slik at barna får møte ulike typer voksne.

Mona Fagerås (SV) []: Kvaliteten på SFO varierer stort fra skole til skole og fra kommune til kommune, og skal man heve kvaliteten på SFO, handler det i stor grad om kompetansen til dem som jobber der. I våre nordiske naboland har det lenge vært mulig å ta en bachelor i aktivitetspedagogikk, og dette var Island den siste som innførte i 1995. En egen utdanning for dem som jobber i SFO, hadde vi også trengt i Norge flere tiår etterpå.

Læringsmiljøsenteret videreutdanner nå aktivitetslederne i Osloskolen. Er det en god idé å satse på kompetanse i SFO, og er dette noe ministeren har tenkt å rulle ut til flere?

Statsråd Guri Melby []: Når vi nå innfører en ny rammeplan for SFO, er det egentlig første gang at vi nasjonalt sier veldig tydelig hva vi mener at SFO skal inneholde. Det er det største kvalitetsløftet som har skjedd for SFO nasjonalt.

Jeg mener det vil være veldig fornuftig at vi i samband med innføringen av en slik rammeplan også diskuterer hva slags kompetanseløft vi ønsker oss for SFO i framtiden – både hva slags krav vi mener det er riktig å stille til ansatte og ledere, og hvordan vi skal bidra til å bygge opp kompetansen til dem som allerede jobber der. Jeg har lyst til å understreke at det er kjempemange som gjør en fantastisk jobb i SFO i dag, som har behov for å få påfyll, og det mener jeg vi bør se på muligheter for å gi dem. Om veien da er å lage egne utdanningstilbud, eller om veien er å bruke eksisterende utdanningstilbud og for så vidt plusse på med noe som er direkte inn mot SFO, skal ikke jeg konkludere på her. Men jeg mener definitivt at vi bør bruke en del av de ressursene vi skal sette inn i skoleverket framover, på å sikre kompetanse også i SFO.

Mona Fagerås (SV) []: En nasjonal evaluering av SFO i 2018 viser at SFO-prisene er en av Norges største ekskluderingsarenaer. En tredjedel av dem som ikke sender barna sine på SFO, oppgir at prisen er grunnen. Da kan ikke ministeren fortsette å mene at den behovsprøvde foreldrebetalingen for foreldre med lav inntekt er vellykket. Det er en byråkratisk ordning som man må ha store ressurser for å søke på og vite om. Hvorfor mener ikke ministeren at alle barn skal delta på den fellesarenaen, der læringen fra skolen fortsetter med et større fokus på sosialt samspill?

Statsråd Guri Melby []: Dersom den undersøkelsen var fra 2018, har innføring av prismoderasjon blitt innført etter det, og den ordningen blir også nå styrket. Det blir interessant å se etter det om vi greier å treffe de familiene som trenger det aller mest.

Jeg tror det er viktig at vi ikke overforenkler, for det kan være mange som sier at de ikke bruker SFO fordi de synes det er for dyrt, f.eks. for en 4.-klassing, som også synes at SFO-tilbudet er ganske kjedelig. Det kan godt hende at de samme foreldrene ikke ville synes at prisen var så høy dersom tilbudet var av bedre kvalitet og det faktisk var noe som barnet ønsket å gå på. Kanskje den familien heller vil bruke pengene sine på fritidstilbud som gis av frivillige lag og organisasjoner. Jeg synes ikke vi skal lage et system der det ikke er greit. SFO er faktisk frivillig. Det jeg mener er aller viktigst, er at vi prioriterer de som ikke har råd til å betale inngangsbilletten i dag. Jeg mener at prisen en del kommuner har, er for høy, og derfor trenger vi gode moderasjonsordninger. Vi trenger å sikre gratis SFO til familier med lav inntekt, men vi har ikke – mener jeg – mulighet til å ta oss råd til å gjøre det for absolutt alle.

Mona Fagerås (SV) []: Som jeg nevnte i innlegget mitt, hadde jeg en digital samtale på fredag med SFO-lederen og rektor på Jåtten skole i Stavanger, som har innført gratis SFO fra 1. klasse. Deres viktigste oppfordring til oss her på Stortinget var at vi må slutte å tenke på skole og SFO som to forskjellige ting. Men når det er en kostnad med å gå på SFO, vil man naturlig måtte tenke på det som to forskjellige ting. Hva sier ministeren til rektoren og SFO-lederen på Jåtten skole når vi er nødt til å tenke på dette som to helt forskjellige ting – to ting som naturlig burde hørt sammen?

Statsråd Guri Melby []: Jeg har selv besøkt Jåtten skole fysisk – også SFO. En av grunnene til at jeg faktisk fikk anbefalt å besøke akkurat den SFO-en, var at det var en SFO som var veldig tett integrert med skolen. Det er det som er det aller viktigste, at det er et tett samarbeid mellom SFO og skole, f.eks. slik at man har bedre mulighet til å gi ekstra oppfølging, og at man har bedre mulighet til å bruke SFO som en arena som kan støtte opp under den læringen som foregår i skolen.

Jeg oppfattet ikke da at det var et selvstendig poeng at det skulle være gratis, men jeg mener at dersom en del kommuner mener det er et viktig virkemiddel i den kommunen for å støtte læring, synes jeg det er helt greit å velge å gjøre det slik. I Oslo kommune har man også prioritert det. Jeg mener man rullet det ut på en veldig merkelig måte, som egentlig fungerte veldig ekskluderende. Men bortsett fra det mener jeg det mange steder kan være et fornuftig virkemiddel enten å senke prisen eller å gjøre tilbudet helt gratis. Spørsmålet vi diskuterer her, er om vi skal bruke 8 mrd. kr fra statsbudsjettet for å lage en nasjonal ordning. Det mener jeg ikke er riktig.

Presidenten: Replikkordskiftet er avslutta.

Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 6.

Votering, se voteringskapittel