Stortinget - Møte tirsdag den 11. mai 2021

Dato: 11.05.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 394 S (2020–2021), jf. Dokument 8:126 S (2020–2021))

Innhold

Sak nr. 9 [13:13:30]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Silje Hjemdal, Terje Halleland og Gisle Meininger Saudland om forenkling av strømmarkedet til det beste for forbrukerne (Innst. 394 S (2020–2021), jf. Dokument 8:126 S (2020–2021))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten ordne debatten slik: 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil det – innenfor den fordelte taletid – bli gitt anledning til inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får også en taletid på inntil 3 minutter.

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) [] (ordfører for saken): Lite gleder meg egentlig mer i vervet mitt som stortingsrepresentant enn når jeg kan være med og bidra til at vi politikere på Stortinget sammen tar grep for å få til en forbedring som utgjør en forskjell for folk. Derfor har det vært veldig givende å være saksordfører i denne saken, og jobbe for at vi kan samle oss om noen felles gode forslag, som vi har klart, og som definitivt vil føre til forbedringer og utgjøre en forskjell for forbrukeren – i dette tilfellet alle strømkundene, som er mange.

Jeg vil derfor takke hele komiteen for det gode samarbeidet i denne saken, og ikke minst takke forslagsstillerne fra Fremskrittspartiet som løftet fram problemstillingen med de reelle problemene forbrukerne har i strømmarkedet vårt, med gode forslag for å løse dem. Jeg vil også takke Arbeiderpartiet, som bidro til at komiteen endte opp med ytterligere skjerpede krav til strømselskapene.

Dette må til, da Forbrukerrådet har påvist at folk flest ikke vet om de har en dyr eller billig avtale, og det dessuten er veldig mye svakere konkurranse i strømmarkedet enn mange tror, noe en fersk rapport fra Oslo Economics bekrefter.

Høringsinstansene Huseierne og ikke minst Forbrukerrådet har, ikke overraskende, støttet opp om forslaget, og Forbrukerrådet har sågar, etter at komiteen avga sin innstilling, kalt de vedtakene vi i dag fremmer her i salen, for historiske. Og de har sagt at de vil sikre et strømmarked der forbrukerne framover enkelt kan velge de beste avtalene uten å risikere å bli lurt.

Komiteen fremmer i alt tre forslag til vedtak i dag, og det første er kanskje det viktigste. Det lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre en ny obligatorisk prisinformasjon/enhetspris på strøm, slik at forbruker enkelt kan sammenligne priser på tvers av alle avtaletyper, og dermed sikre at forbrukerne kan ta informerte valg.»

Komiteen har i merknads form poengtert at enhetsprisen på strøm skal opplyses som øre per kilowattime man betaler utover den løpende markedsprisen på Nord Pool.

Komiteen mener ellers at tiltaket med ny obligatorisk prisinformasjon vil være lite inngripende. Dette er prisinformasjon som alle som selger strøm, raskt kan pålegges å opplyse. De rapporterer allerede minimum prisvarighet til tjenesten strompris.no.

Komiteen har enes om to andre forslag til vedtak. Det ene lyder som følger:

«Stortinget ber regjeringen innføre krav om at strømselskapene ved endring av avtale skal opplyse strømkundene i god tid og gjennom tydelig merket informasjon.»

Og det siste lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre obligatorisk informasjon om hvor lenge prisen på en strømavtale minimum varer. Denne prisinformasjonen skal opplyses om på strømregningen og ved alt salg og all markedsføring av strøm.»

Avslutningsvis vil jeg understreke, som komiteen, at ingen av de tre forslagene tar til orde for at man ønsker at flere strømavtaler skal ha bindingstid.

Med det anbefaler jeg komiteens innstilling.

Kari Henriksen (A) []: Dette er en dag da en kan si at forbrukerne har fått en seier. Og det var på høy tid. Det skulle nesten bare mangle at det ikke skulle være sånn at det er mulig for forbrukere å vite hva det koster, det en kjøper, og spesielt når det gjelder varer som er så langvarige og så nødvendige som strøm.

Forbrukerrådet har tatt opp denne problemstillingen flere ganger, og flere leverandører har endret praksis med bakgrunn i trykket fra Forbrukerrådet. Men noen har ikke endret praksis. Det er ikke god politikk at vi som sitter her på Stortinget, ikke kan ivareta forbrukerne på en bedre måte. Derfor er jeg veldig glad for både at Fremskrittspartiet fremmet dette forslaget, og at vi til slutt fikk en enstemmig komité som sier at vi ikke kan ha den praksisen lenger.

Det er verdt å merke seg, synes jeg, at i den tida vi lever nå, med internasjonalt marked og med mye informasjon, er det noen ganger viktig at vi tar en fot i bakken og tenker ut fra forbrukernes situasjon, sånn at de kan få mer oversiktlige avtaler, at de får mer forutsigbare prisleveranser, og at konkurransen mellom strømselskapene blir god og til beste for forbrukerne.

Tage Pettersen (H) []: La meg starte med å takke forslagsstillerne for et godt og veldig relevant representantforslag.

De fleste av oss har nok mer enn en gang klart å rote oss bort i strømmarkedet og endt opp med en avtale som er dårligere enn den vi oppfattet at vi ble lovet. Forbrukerrådet har i lang tid vært tydelig på at de mener strømselskapene ofte lurer kundene i markedsføringen av variable avtaler. De trekker fram eksempler som garantipris og garantert god årspris. Forbrukerrådet mener det nesten er umulig for forbrukerne å sammenligne strømavtaler, og de har etterlyst en enkel og enhetlig pris på alle strømavtaler og krav om å informere om hvor lenge prisen på en avtale minimum varer. Forbrukerrådet rapporterer at nesten halvparten av norske strømkunder føler seg lurt når de har kjøpt strøm, og at bare én av fire forbrukere vet hva de selv betaler for strømmen.

Regjeringspartiene er opptatt av at det må ligge til rette for at forbrukerne har tilstrekkelig informasjon til å gjøre gode valg i et velfungerende strømmarked. Samtidig er det riktig å vise til at det er igangsatt en rekke prosesser, hvor målet nettopp er å sikre at strømselskapene informerer tydelig og gjennom det sikrer at forbrukerne settes i stand til å ta opplyste og bevisste valg.

Bransjen har selv tatt initiativ til en sertifiseringsordning kalt Trygg strømhandel. Reguleringsmyndigheten for energi og Forbrukertilsynet har i sine tildelingsbrev fått i oppdrag å vurdere tiltak for å forbedre forbrukermarkedet for strøm. Tilsynet har varslet at de før sommeren vil komme med forslag til departementet om aktuelle endringer i forbrukervernregelverket.

Vi ser imidlertid også behov for en rask klargjøring og innstramminger i regelverket for å ivareta forbrukernes interesser på en bedre måte. Jeg er derfor glad for at en samlet komité er enig om at det må komme på plass en enkel og enhetlig pris på alle avtaler – på samme måte som effektiv rente på lån eller literprisen på bensin, for å trekke fram noen eksempler – at det må være obligatorisk å opplyse om hvor lenge prisen på en strømavtale minimum varer, og at det må bli krav om at strømselskapene ved endring av avtalen skal opplyse strømkunden i god tid og gjennom tydelig merket informasjon.

Dette er på mange måter en historisk dag for norske strømkunder. Det vil bli svært mye enklere å være kunde etter at et samlet storting nå har blitt enig om tiltak for et mer forbrukervennlig strømmarked.

Silje Hjemdal (FrP) []: I dag sikrer Fremskrittspartiet et solid flertall for forslag om å forenkle strømmarkedet. I den anledning ønsker jeg å gratulere først og fremst alle forbrukerne der ute, for det vi vedtar i dag, er først og fremst deres seier og ikke vår i denne sal.

Forbrukerrådet har ved en rekke tidligere anledninger avdekket at det er store informasjonsmangler i det norske strømmarkedet. Strømselskapene har lenge hatt uoversiktlige priser og vilkår, noe som har gjort at det er vanskelig for strømkundene å orientere seg. Det flertallet står sammen om her i dag, de tre forslagene som flere har referert til, er med på å forenkle strømmarkedet sånn at det blir enklere for forbrukere nettopp å velge den beste strømavtalen.

Jeg er selvfølgelig fornøyd med Fremskrittspartiets gjennomslag for å gjøre strømmarkedet langt mer oversiktlig for forbrukeren. Når man nå forenkler, blir det lettere for forbrukerne å sette seg inn i de ulike strømavtalene som tilbys. Jeg er overbevist om at dette også vil skjerpe konkurransen blant strømleverandørene.

I altfor lang tid har det vært det jeg vil kalle en helt uholdbar situasjon for strømkundene, som i stor grad har opplevd en jungel av ulike vilkår og begrenset informasjon om priser. Jeg er veldig glad for at denne regnbuealliansen av partier i salen i dag sikrer mer transparens, sånn at det nettopp blir lettere for forbrukerne og strømkundene å orientere seg.

Det er også veldig hyggelig at ikke alle gode forslag Fremskrittspartiet kommer med, blir nedstemt fordi det kommer fra oss. Det er litt i hyggelig i denne komiteen, at når Fremskrittspartiet kommer med gode forslag, kan vi sette oss ned og diskutere og komme fram til gode løsninger sammen. Så jeg vil gi en ekstra takk til hele komiteen for at man har vært så konstruktiv som man har vært i denne saken, nettopp fordi det kommer folk flest der ute til gode.

Statsråd Kjell Ingolf Ropstad []: Det skal være enkelt å handle strøm. Vi trenger ikke individuelt tilpasset strøm, vi trenger ikke strøm i ulik form eller farge, med ulike kvaliteter eller ulike hastigheter. Alt vi trenger, er stabil elektrisitet i veggen hver eneste dag til lavest mulig pris.

At forbrukerne kan velge mellom ulike produkter i det samme markedet, er som oftest et sunnhetstegn. Det betyr at næringsdrivende utvikler nye og bedre løsninger til det beste for forbrukerne.

Strømmarkedet er et eksempel på at det kan bikke over i for mye innovasjon hos næringsdrivende og for mange valg for forbrukerne. Det ligger nå omtrent 250 strømavtaler inne i oversikten på strompris.no hos Forbrukerrådet. Klagestatistikken forteller om en aggressiv markedsføring og utbredt følelse av avmakt og misnøye hos forbrukerne.

På bakgrunn av utfordringene i markedet bestilte vi gjennom Reguleringsmyndigheten for energi i 2020 en rapport fra Oslo Economics om temaet og mulige tiltak og løsninger. Rapporten peker på flere utfordringer. Blant annet synes forbrukerne det er utfordrende å orientere seg om avtalevilkår og forutse priser på lengre sikt, og de har i utgangspunktet begrenset interesse og bevissthet om produktet og prisen. Oslo Economics sier tydelig at forbrukermarkedet for strøm skiller seg klart negativt ut fra andre abonnementsmarkeder.

Olje- og energiministeren og jeg ba Forbrukertilsynet og Reguleringsmyndigheten for energi vurdere anbefalingene i rapporten og foreslå aktuelle tiltak for å avhjelpe situasjonen. Anbefalingene fra tilsynsmyndighetene er trolig klare allerede før sommeren.

Anmodningen Stortinget nå kommer til å vedta, består av tre tiltak for å forbedre situasjonen for forbrukere i strømmarkedet. For det første bes regjeringa innføre ny obligatorisk prisinformasjon, eller enhetspris, på strøm. For det andre ber Stortinget regjeringa innføre et styrket informasjonskrav for strømselskapene ved endring av avtalen med forbruker. Og for det tredje bes regjeringa om å innføre obligatorisk informasjon om hvor lenge prisen på en strømavtale minimum varer.

Disse tre anmodningene har som mål å gjøre det bedre for forbrukerne i strømmarkedet, og den intensjonen deler jeg helhjertet med komiteen. Og nettopp siden vi er enige om utfordringene, og regjeringa i tillegg er i gang med oppfølgingen av rapporten fra Oslo Economics, mener jeg at anmodningsvedtaket fra Stortinget slår inn åpne dører. I tillegg velger man å foregripe de faglige vurderingene fra Reguleringsmyndigheten for energi og Forbrukertilsynet knyttet til hva som bør gjøres for å forbedre situasjonen, og som er ventet om kort tid.

Jeg vil fortsette å jobbe for å forenkle og forbedre strømmarkedet til fordel for forbrukerne, og jeg vil selvsagt følge opp anmodningsvedtakene og holde Stortinget informert på egnet måte framover.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Silje Hjemdal (FrP) []: Jeg er veldig glad for at statsrådens eget parti selvfølgelig er med på å støtte forslagene i dag. Hvis jeg forstår statsråden rett, er han helt enig i intensjonen om at noe skal gjøres her, men at man burde brukt mer tid. Da lurer jeg på: Hvor lang tid mener statsråden at forbrukerne skal sitte og vente på å bli bedre ivaretatt?

Statsråd Kjell Ingolf Ropstad []: Som jeg sa i mitt innlegg, valgte vi i fjor gjennom Reguleringsmyndigheten for energi å bestille en rapport fra Oslo Economics fordi vi så utfordringsbildet, som jeg også synes representanten utdypet på en god måte i sitt innlegg. Den rapporten har kommet, og vi har bedt Forbrukertilsynet og Reguleringsmyndigheten for energi om å gå igjennom anbefalingene og komme med videre tiltak. Sannsynligvis kommer de anbefalingene allerede før sommeren, og det er jo kort tid til. Det betyr at da har de gått igjennom det komiteen har vært opptatt av, og kommet med en grundig vurdering av det. Da vil de ulike anbefalingene og vurderingene komme på bordet. Så dette vil komme innen veldig kort tid, og det er jeg enig med representanten i er veldig bra, for markedet er for uoversiktlig nå. Det er ikke bare å enkelt å finne gode avtaler, og mange vil også føle seg lurt. Sånn kan vi ikke ha det, og derfor kommer vi til å følge opp dette for å sikre at forbrukerne får bedre oversikt og bedre strømavtaler.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Flere har heller ikke bedt om ordet til sak nr. 9.

Votering, se voteringskapittel