Stortinget - Møte tirsdag den 20. oktober 2020

Dato: 20.10.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 18 [15:09:29]

Referat

 • 1. (53) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (Lovvedtak 2 (2020–2021))

   – er sanksjonert under 16. oktober 2020

  • 2. (54) Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2020 er tildelt Verdens matvareprogram (WFP)

  • 3. (55) Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 1 (2020–2021))

   Samr.: Nr. 1–3 vert lagde ved protokollen.

  • 4. (56) Endringer i folketrygdloven (nye etterlatteytelser) (Prop. 13 L (2020–2021))

  • 5. (57) Endringer i folketrygdloven (utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon) (Prop. 15 L (2020–2021))

  • 6. (58) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg og Gisle Meininger Saudland om å legge til rette for at flere forsøker å stå i arbeid tross helseutfordringer (Dokument 8:29 S (2020–2021))

  • 7. (59) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Gisle Meininger Saudland og Jon Engen-Helgheim om at religiøse eller ideologiske reservasjoner mot arbeid skal gi reduksjon eller stans av ytelser (Dokument 8:30 S (2020–2021))

   Samr.: Nr. 4–7 vert sende arbeids- og sosialkomiteen.

  • 8. (60) Tilbaketrekning av Prop. 65 L (2019–2020) Lov om e-helse (e-helseloven) (Meld. St. 6 (2020–2021))

  • 9. (61) Endringer i folketrygdloven (sammenslåing av egenandelstak 1 og 2) (Prop. 16 L (2020–2021))

  • 10. (62) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk og Freddy André Øvstegård om en offentlig beklagelse og erstatningsordning for transpersoner som har gjennomgått irreversibel sterilisering, og forslag om en tredje juridisk kjønnskategori (Dokument 8:25 S (2020–2021))

  • 11. (63) Representantforslag fra stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen om en enklere hverdag for synshemmede (Dokument 8:34 S (2020–2021))

   Samr.: Nr. 8–11 vert sende helse- og omsorgskomiteen.

  • 12. (64) Samfunnssikkerhet i en usikker verden (Meld. St. 5 (2020–2021))

   Samr.: Vert send justiskomiteen.

  • 13. (65) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen og Elise Bjørnebekk-Waagen om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven (Dokument 8:33 S (2020–2021))

   Samr.: Vert send justiskomiteen som legg utkastet sitt til tilråding fram for arbeids- og sosialkomiteen til fråsegn før innstilling vert lagd fram.

  • 14. (66) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om lokaldemokrati, ikke kommersiell forkjørsrett (Dokument 8:28 S (2020–2021))

  • 15. (67) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kristoffer Robin Haug og Lars Haltbrekken om å lage en plan for hvor mange flere asylsøkere Norge skal evakuere fra Hellas i 2021 og at økningen i evakuerte asylsøkere innen Europa ikke skal føre til at Norge tar imot færre kvoteflyktninger via FN (Dokument 8:35 S (2020–2021))

   Samr.: Nr. 14 og 15 vert sende kommunal- og forvaltningskomiteen.

  • 16. (68) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingalill Olsen, Sverre Myrli, Øystein Langholm Hansen og Kirsti Leirtrø om at forpliktelser knyttet til godstransport og lokal passasjertrafikk med kystruten omgående opprettholdes med minimum 50 prosent av kapasiteten (Dokument 8:26 S (2020–2021))

  • 17. (69) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Marit Arnstad, Geir Adelsten Iversen, Sandra Borch, Liv Signe Navarsete, Jenny Klinge og Nils T. Bjørke om en bedre båt- og fergepolitikk (Dokument 8:27 S (2020–2021))

   Samr.: Nr. 16 og 17 vert sende transport- og kommunikasjonskomiteen.

  • 18. (70) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om barnehager for barna, ikke eiendomsspekulasjon (Dokument 8:31 S (2020–2021))

   Samr.: Vert sendt utdannings- og forskingskomiteen.

  • 19. (71) Evne til forsvar - vilje til beredskap. Langtidsplan for forsvarssektoren (Prop. 14 S (2020–2021))

   Samr.: Vert send utanriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdig behandla. Forlangar nokon ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.