Stortinget - Møte tirsdag den 20. oktober 2020

Dato: 20.10.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 4 (2020–2021), jf. Innst. 390 L (2019–2020), Prop. 98 L (2019–2020)

Innhold

Sak nr. 3 [10:02:10]

Stortingets vedtak til lov om endringer i statsborgerloven (krav om ferdigheter i norsk muntlig) (Lovvedtak 4 (2020–2021), jf. Innst. 390 L (2019–2020), Prop. 98 L (2019–2020)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.