Stortinget - Møte tirsdag den 20. oktober 2020

Dato: 20.10.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 32 L (2020–2021), jf. Prop. 6 L (2020–2021))

Innhold

Sak nr. 6 [10:03:02]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av lovens varighet) (Innst. 32 L (2020–2021), jf. Prop. 6 L (2020–2021))

Talere

Presidenten: Audun Lysbakken tegnet seg først, og det ser ut til at saksordføreren, Hårek Elvenes, mener at Lysbakken kan få ordet først.

Audun Lysbakken (SV) []: Dette er en sak som Stortinget har hatt til behandling tidligere, og som nå kommer til forlengelse. Det er et lovforslag som innebærer en ganske drastisk inngripen overfor det personalet det omhandler, og som vi fra SVs side mener at den nåværende situasjonen ikke forsvarer. Vi er et helt annet sted enn vi var i vår, fordi vi nå har erfaring med håndtering av denne krisen, og erfaringen er at det som er grunnlaget for den norske modellen, nemlig kombinasjonen av arbeidsgivers styringsrett og et utstrakt partssamarbeid og frivillighet, fungerer svært godt.

SV var kritisk allerede da denne midlertidige ordningen kom på plass første gang, og vi mener at utviklingen i etterkant har vist at vi hadde godt grunnlag for det. Det viser seg at denne midlertidige loven ikke har vært tatt i bruk, derfor setter vi store spørsmålstegn ved grunnlaget for å forlenge den.

Så vil jeg også si at saksgangen her er under enhver kritikk. Her er det operert med en høringsfrist fra regjeringens side som i realiteten har vært bare tre virkedager. Det er ikke bra for tilliten til prosessene og til systemet. Tillit og samarbeid mellom partene i arbeidslivet er nøkkelen til gode løsninger, og da må staten gå foran. Jeg skjønner hvorfor man hadde hastverk da det første lovutkastet kom, men at vi skulle få denne typen hastverk med både høring og stortingsbehandling i denne omgangen, kan ikke skyldes annet enn somling fra regjeringens side, og det synes jeg ikke er greit. Derfor vil jeg være tydelig overfor statsråden på at hvis det skulle bli aktuelt med enda en forlenging, må regjeringen være ute i bedre tid, slik at både berørte parter og Stortinget får tid til en grundigere prosess og en ordentlig høring.

Vi mener det er bra at Stortinget griper inn og setter lovens opphevelsesdato til 1. februar. Det gjør nettopp at vi får en bedre løpende kontroll og en mulighet til en ny runde om nødvendig. Men jeg vil be om at man legger merke til de sterke innvendingene som har kommet fra Norsk Tjenestemannslag. Når arbeidstakersiden er så tydelig på at de mener dette går for langt, mener vi at det ville være klokt av Stortinget å lytte. Dette er en problemstilling det er mulig å løse uten denne typen inngripende lovbestemmelse nå.

Så til tross for at vi er glade for at Stortinget endrer på varigheten, mener vi at både de prinsipielle og de praktiske innvendingene er så tydelige at vi vil opprettholde SVs opprinnelige forslag, som er å stemme imot en forlengelse av loven. SVs gruppe vil altså gå imot innstillingen.

Hårek Elvenes (H) [] (ordfører for saken): Man foreslår i proposisjonen å forlenge varigheten til midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19.

Den midlertidige loven gir Forsvaret en begrenset beordringsmyndighet overfor sivilt tilsatte i Forsvaret der dette er strengt nødvendig for å sikre at Forsvaret kan opprettholde operativ evne, beredskap og styrkeproduksjon gjennom covid-19-pandemien. Loven gir videre Forsvaret myndighet til å iverksette strengt nødvendige tiltak for å begrense smittespredning, både i og utenfor arbeidstid, overfor militært tilsatte, tjenestepliktige inne til tjeneste og sivilt tilsatte.

Komiteen er innforstått med at midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 har til hensikt å ivareta de nevnte forhold. Komiteen viser til at pandemien fortsatt utgjør en betydelig risiko og foreslår på denne bakgrunn å forlenge lovens varighet inntil 1. februar 2021 uten øvrige endringer.

Statsråd Frank Bakke-Jensen []: Jeg er tilfreds med at flertallet i komiteen foreslår den midlertidige loven om forvaltning av personell i Forsvaret forlenget. Forsvarets oppgave er å ivareta Norges suverenitet, sikkerhet og selvstendighet, også gjennom en pandemi. Forsvaret skal altså stå operativt med sine avdelinger uavhengig av hva som skjer ellers, og vi må da ta noen andre hensyn. Forsvaret er i en situasjon der man skal drive smittevern internt i avdelingene i leirene, men også følge med på hva som skjer på utsiden av leirene. At vi har personell som bor utenfor og jobber i leirene, gjør at vi må ta noen ekstra hensyn.

Loven gir Forsvaret fleksibilitet hvis det behøves. Den skal brukes med forsiktighet. Den skal også brukes i samråd med personellet, slik at det ikke føles som noe overgrep. Men jeg tror vi skal være forsiktige med å si at situasjonen nå ikke er som den var i mars. Det tror jeg faktisk er en av de største feilene vi kan gjøre – å prøve å slakke på smittevernet og forståelsen av at vi er i en pandemi. Det er i det bildet Forsvaret har bedt om forlengelse og vi har fremmet forslag om det.

Så har jeg stor respekt for at vi kunne ha jobbet grundigere med høringssvarene. Det var også en kampanje i høringsrunden – vi fikk 700 høringssvar som beskyldte regjeringen for å ville bruke militært personell til å tvangsvaksinere sivile. Det har vært en rotete debatt.

Vi merker oss at vi skal være grundigere i forbindelse med høringer. Vi skal jobbe grundigere for å skape den tilliten.

Avslutningsvis: Når det sies at vi ikke har hatt behov for å bruke loven, er det helt riktig. Det kommer av at Forsvaret i stort har klart den gode dialogen, tillitsbasert ledelse og forståelse i avdelingene for at det vi holder på med nå, er vanskelig. Vi har kalt inn vernepliktige til tjeneste i leirene våre, uavhengig av pandemien, innført ekstra smitteverntiltak og unngått smitteutbrudd i leirene. Dette er en svær dugnad med både militært og sivilt tilsatte i sektoren.

Vi fortsetter også arbeidet med å jobbe tett med arbeidstakerorganisasjonene. Det er ikke sånn at her har alle arbeidstakerorganisasjonene sagt nei. Majoriteten i høringssvarene mener at det er et behov. Vi skal ikke overse noen. Vi skal ha en god dialog.

Jeg tar også med meg ønsket fra Stortinget om at vi bruker mer tid på forberedelser hvis det skulle bli nødvendig å forlenge lovforslaget også senere.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6.

Votering, se voteringskapittel