Stortinget - Møte tirsdag den 20. oktober 2020

Dato: 20.10.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 3 (2020–2021), jf. Innst. 389 L (2019–2020), Prop. 89 L (2019–2020)

Innhold

Sak nr. 2 [10:01:51]

Stortingets vedtak til lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) (Lovvedtak 3 (2020–2021), jf. Innst. 389 L (2019–2020), Prop. 89 L (2019–2020)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.