Stortinget - Møte tirsdag den 20. oktober 2020

Dato: 20.10.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 28 L (2020–2021), jf. Prop. 9 L (2020–2021))

Innhold

Sak nr. 11 [10:45:51]

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven) (Innst. 28 L (2020–2021), jf. Prop. 9 L (2020–2021))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten ordne debatten slik: 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil det – innenfor den fordelte taletid – bli gitt anledning til inntil 3 replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Olemic Thommessen (H) [] (ordfører for saken): Regjeringen har lagt frem forslag om å forlenge varigheten av kapittel 2 i midlertidig lov av 26 mai 2020 nr. 53 om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe problemer som følger av smitteverntiltakene mot covid-19-epidemien.

Dette dreier seg kort og godt om å legge til rette for at opplæringen i norsk, norsk kultur og norske verdier best mulig skal kunne tilpasses og gjennomføres, selv under de omstendighetene som smitteverntiltakene fører med seg.

Komiteens innstilling fremmes av alle partier utenom Fremskrittspartiet, som har egne merknader i saken.

Jon Engen-Helgheim (FrP) []: Fremskrittspartiet har ikke så veldig mange egne merknader i saken, så jeg tenkte å redegjøre kort for vårt syn her.

Vi kommer til å stemme imot denne saken fordi vi mener at det ikke bør være nødvendig å videreføre disse bestemmelsene, i hvert fall ikke alle, fordi de aller fleste av de ordningene som er omtalt, kan gå som normalt. Vi er redd for at enkelte kommuner kanskje kan nedprioritere å gjennomføre disse tjenestene på en god måte, og det kan ha store konsekvenser for den enkelte innvandrer, som trenger å få god oppfølging og god opplæring i f.eks. norsk og samfunnskunnskap. Det er spesielt §§ 8 og 9 vi er skeptiske til, som kan gi et spillerom for kommunene til kanskje å nedprioritere viktige oppgaver.

Vi har tillit til at de aller fleste vil følge opp dette på en god måte, men vi ser allerede i dag, også uten koronasituasjonen, at enkelte kommuner kanskje tar litt lett på disse tjenestene, som skal gjennomføres så lenge de får pengene fra staten. Så vi kommer til å stemme imot forlengelsen.

Statsråd Guri Melby []: I vår var det ikke mulig for kommuner og deltakere å gjennomføre ordningene i introduksjonsloven som normalt. Både opplæring og introduksjonsprogram ble påvirket. Stortinget vedtok derfor en midlertidig lov med tilpasninger i introduksjonsloven, for å sikre fleksibilitet og ivaretakelse av deltakernes rettigheter i perioder med utbrudd av covid-19.

Nå kan ordningene i introduksjonsloven gjennomføres tilnærmet normalt, men med smitteverntiltak. Det kan likevel oppstå situasjoner der det er økt smitte, og der det er nødvendig med mer inngripende smitteverntiltak lokalt. Det kan heller ikke utelukkes at det kan bli behov for nasjonale smitteverntiltak som påvirker ordningene. Vi mener derfor at det fortsatt er behov for midlertidige regler som bidrar til at deltakerne i størst mulig grad får ivaretatt sine rettigheter etter introduksjonsloven, samtidig som det gis rom for nødvendige tilpasninger til en situasjon med inngripende smitteverntiltak.

Jeg foreslår derfor å forlenge varigheten av kapittel 2 i den midlertidige loven om tilpasninger i introduksjonsloven fram til 1. juli 2021. Bestemmelsene åpner bare for avvik som er nødvendige på grunn av smitteverntiltak, og en forlengelse endrer ikke dette.

For å gi stabile rammer for kommunene og deltakerne foreslår jeg å forlenge de fleste tilpasningene uten innholdsmessige endringer. Jeg foreslår likevel én endring som gjelder introduksjonsprogram. Kommunene har nå fått erfaring med å tilby program i perioder med restriksjoner. Jeg mener derfor at kommunene ikke lenger skal kunne utsette oppstart av programmet for nye deltakere på grunn av smittesituasjonen. Der det ikke er mulig å gi et tilbud, har kommunene nok fleksibilitet i reglene som gjelder for dem som allerede deltar i programmet.

Kommunene har gjort en god innsats for å ivareta deltakerne i opplæring og introduksjonsprogram i denne vanskelige perioden. Jeg håper og tror at forlengelsen av de midlertidige reglene gir stabile rammer og nok fleksibilitet til at det gode arbeidet kan fortsette.

Presidenten: Flere har ikke har bedt om ordet til sak nr. 11.

Votering, se voteringskapittel