Stortinget - Møte tirsdag den 20. oktober 2020

Dato: 20.10.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 26 L (2020–2021), jf. Prop. 5 L (2020–2021))

Innhold

Sak nr. 9 [10:30:54]

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (Innst. 26 L (2020–2021), jf. Prop. 5 L (2020–2021))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra kommunal- og forvaltningskomiteen vil presidenten ordne debatten slik: 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil det – innenfor den fordelte taletid – bli gitt anledning til inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Ove Trellevik (H) [] (ordførar for saka): Det er ein samla komité som ser behovet for ei forlenging av midlertidig lov om innreiserestriksjonar for utlendingar av omsyn til folkehelsa og midlertidig forlenging av utlendingslova, slik regjeringa føreslår, fram til 1. juni 2021.

Det vert ei justering i lovas føresegner om innreise for utlendingar med visum og ei presisering av føresegnene om utvisning. Dette støttar komiteen.

Så har komiteen i eit eige forslag, som heile komiteen stiller seg bak, om at regjeringa skal leggja til rette for besøksreiser til Noreg til nær familie. Regjeringa har fortløpande vurdert lempingar i regelverket og kjem også til å gjera det i fortsetjinga, slik eg oppfattar det. Og forstår eg det riktig, vart det gjort lettar i besøksreiser til nær familie allereie fredag 16. oktober, slik at det vedtaket ser ut til å vera oppfylt.

Det er berre SV som har eige forslag, og eg reknar med at dei sjølve vil gjera greie for det.

Karin Andersen (SV) [] (komiteens leder): Vi støtter både loven og tilleggsforslaget som komiteen har kommet med, men vi mener det nå er grunn til å se på hvor inngripende en del av disse restriksjonene er – også fordi vi er blitt gjort kjent med at det nå er færre steder man kan søke om visum til Norge fra, noe som gjør at det for mange også blir veldig vanskelig å få det til.

Vernet av familien og menneskerettighetene står sterkt, og det er viktig at de reiserestriksjonene vi nå har, ikke er mer inngripende i det enn helt nødvendig. Vi har fått mange henvendelser. Det er bl.a. opprettet en Facebook-gruppe som heter «Vi som ønsker våre foreldre fra ikke EU-land på besøk». Det begynner nå å bli veldig lang tid før familiemedlemmer kan få lov til å se hverandre.

Det er derfor vi har tatt opp dette forslaget. Og det er også fordi innreiser som dette er mulige å gjennomføre, med testing både før man reiser og når man ankommer, og da har man også et hjem – et sted der man kan være i karantene. Det er både viktig og riktig at man nå har gode tiltak for å hindre smittespredning, men vi må heller ikke ha tiltak som er strengere enn nødvendig, eller som ikke oppleves som rettferdige når man ser på andre ting som tillates.

Vi har også merket oss at regjeringen mener at for at en person skal få visum til Norge som kjæreste, må man ha vært kjærester i ni måneder. Jeg vet ikke helt hvor man har akkurat det tallet fra, men vi mener at det er veldig tilfeldig valgt. Når man lager den typen bestemmelser, er det kanskje ikke forholdets varighet man skal se på – det kan som kjent sprekke etter mange år også, det er ingen garanti – men at dette er et reelt kjærlighetsforhold, i stedet for at man setter en slik litt tilfeldig dato.

Vi fremmer et forslag der vi «ber regjeringen åpne for at det kan søkes visum på flere utenriksstasjoner, og at det åpnes for besøksreiser til nær familie, partner eller kjæreste der karantene kan gjennomføres i egnet bolig».

Jeg tar opp det forslaget.

Presidenten: Representanten Karin Andersen har tatt opp det forslaget hun refererte til.

Eirik Sivertsen (A) []: I mars innførte vi de strengeste tiltakene i Norge siden krigen for å møte pandemien. Vi stengte skoler, barnehager, universiteter, teatre, kinoer, idrett og arbeidsplasser.

Det kom også, naturlig nok og riktig nok, sterke restriksjoner på reise både innad i riket og til og fra riket. De begrensningene som innreiserestriksjonene har medført, har naturlig nok medført et ganske stort engasjement. Restriksjonene har hindret folk i å se sine nære og kjære, og for mange har dette vært opplevd som et utilbørlig og disproporsjonalt inngrep i den enkeltes frihet. Og kanskje har behovet vært opplevd som særlig stort i en tid med veldig stor usikkerhet for både samfunnet og den enkelte.

Vi har også sett sterke høringsinnspill, f.eks. fra Facebook-gruppen «Vi som ønsker våre foreldre fra ikke EU-land på besøk», med ca. 1 000 medlemmer, som mener at det bør åpnes for besøk fra flere familiemedlemmer enn i dag, som besteforeldre og barnebarn. Innreiserestriksjonene rammer jo også kjærester, samboere og ektefeller som av ulike årsaker faller utenfor regelverket.

Derfor er jeg veldig glad for at en samlet komité i dag har blitt med på forslaget fra Arbeiderpartiet om at «Stortinget ber regjeringen på egnet måte legge til rette for at besøksreiser til Norge til nær familie, partner eller kjæreste kan gjennomføres innenfor rammen av smittevernfaglige råd».

Vi i Arbeiderpartiet, og sikkert mange av mine kollegaer fra andre partier i komiteen, har hørt mange hjerteskjærende historier om da landet stengte ned, om familier, kjærester og ektefeller som ikke fikk se hverandre. Vi har flere ganger etterlyst en løsning fra regjeringen uten at noe har skjedd.

Nå som vi har fått en samlet komité som ber regjeringen legge til rette for at de som venter på å bli gjenforent med sine kjære, får mulighet til det, håper vi også at det kan skje raskt. Det kom løsninger i sommer. Nå må vi bygge videre på de lempelige løsningene, og som saksordføreren var inne på, har det kommet løsninger nylig. Men vi kan ikke undervurdere de negative konsekvensene, også helsemessige konsekvenser, for noen som blir holdt borte fra dem de er glad i.

Så i dag er det en god dag. Innenfor det som er smittevernfaglig tilrådelig, forutsetter jeg at regjeringen umiddelbart følger opp dette, slik at ventetiden for de mange som har vært borte fra sine nære og kjære, ikke blir lengre enn nødvendig.

Statsråd Monica Mæland []: Jeg er glad for at komiteen støtter forslaget om å forlenge de midlertidige reglene om innreiserestriksjoner og om nemndmøter i Utlendingsnemnda som ledd i håndteringen av covid-19-pandemien. Jeg vil også takke Stortinget for å behandle saken så raskt.

Jeg vil understreke at selv om det i proposisjonen er foreslått at den midlertidige loven om innreiserestriksjoner skal gjelde til 1. juni neste år, er det ikke sikkert at det er behov for innreiserestriksjoner helt fram til denne dato. Lovforslaget sikrer imidlertid at vi fortsatt kan ha innreiserestriksjoner i den utstrekning det viser seg å være nødvendig.

Regjeringen har veldig stor forståelse for de vanskeligheter disse restriksjonene medfører for både privatpersoner, næringslivet og kulturlivet. Vi har gradvis foretatt oppmykninger siden innreiserestriksjonene ble innført i mars, og regjeringen besluttet i forrige uke å åpne for at en større krets av familiemedlemmer kan besøke slektninger i Norge. Det gjelder bl.a. besteforeldre. Forskriftsendringene kommer på plass i morgen. Dersom smittesituasjonen tilsier det, vil vi fortsette å åpne for ytterligere grupper. Det er viktig at lempningen skjer gradvis og kontrollert.

Vi har ofret mye for å få smitten under kontroll i Norge, og det er viktig at vi bevarer denne kontrollen. I tillegg til de tiltakene som er iverksatt for å begrense spredningen i Norge, er det viktig å begrense ytterligere overføring av viruset fra utlandet.

Norge deltar i de europeiske samordningsprosessene for endringer i innreiserestriksjonene, både over yttergrensene og for reiser innad i EU- og Schengen-området. Endringene må ha et solid helsefaglig grunnlag. Oppheving av reiserestriksjoner må skje gradvis og i det tempoet som smittesituasjonen i de ulike landene tillater.

Jeg mener det også er viktig å forlenge de midlertidige reglene om nemndmøter i Utlendingsnemnda. Det bidrar bl.a. til å forhindre at nemndmøter må utsettes som følge av situasjonen.

Utlendingenes rettssikkerhet er viktig. Derfor er det et absolutt krav at det må være ubetenkelig for utlendinger dersom reglene skal benyttes. Hovedregelen vil fortsatt være at nemndmøter skal gjennomføres på ordinær måte.

Presidenten: Det åpnes for replikkordskifte.

Eirik Sivertsen (A) []: Bare et kort spørsmål til statsråden: I dag er det et samlet storting som kommer med en anmodning som særlig legger vekt på «nær familie» og andre nære kjente. Jeg forstår at dette skal skje – også som en forutsetning i vedtaket – innenfor smittevernfaglige råd og med de begrensninger som følger av det, men er det mulig for statsråden å si noe om hvordan og i hvilket tidsperspektiv hun ser for seg å følge opp denne anmodningen fra Stortinget i dag?

Statsråd Monica Mæland []: Den gode nyheten er at jeg anser den allerede for fulgt opp. Vi foretar jo jevnlige vurderinger av dette, slik som vi har lovet, og forrige torsdag sendte vi ut pressemelding om at vi kom til å gjøre endringer for besteforeldre og for barn og stebarn, og utvide denne kretsen, slik vi hadde antydet tidligere.

Hele begrunnelsen for innreiserestriksjoner handler om smittevern, og det er også det som begrunner når vi kan åpne opp, og det gjør vi altså kontrollert, og vi gjør det over tid. Denne forskriften kommer på plass i morgen. Så må vi se på hvordan vi kan åpne opp videre, men det er i og for seg nå veldig få grupper som ikke kan komme til Norge. Det handler om turister – de kan ikke komme til Norge – eller folk som ikke har noe ærend, og også søsken, voksne søsken. Så det er nå en veldig begrenset gruppe som ikke kan komme, men vi åpner så fort det er smittevernfaglig forsvarlig.

Karin Andersen (SV) []: Først vil jeg si at jeg er glad for at justisministeren understreker dette med nemndmøtene i UNE, at det skal være ubetenkelig for søkeren, at man har dette på nett.

Men når statsråden sier at nå er det nesten ingen som ikke kan komme til Norge, handler det om et av punktene i forslaget vårt, nemlig muligheten til å søke visum, for det er veldig vanskelig. Når mottak av visum har vært veldig begrenset fordi man har hatt nedstengninger også på utenriksstasjoner, er det vanskelig. Og det er jo ikke sånn at man ikke kan bli smittet fordi om man kommer fra et europeisk land – det er jo mange land i verden som har en mye lavere smitte enn i Norge, men der det kan være vanskelig å komme til en utenriksstasjon. Kan statsråden si litt nå om det jobbes for at det skal åpnes for å kunne søke visum flere steder, sånn at dette ikke blir umulig av den grunn?

Statsråd Monica Mæland []: Det har vært en krevende situasjon knyttet til å søke visum fordi en rekke stasjoner har vært nedstengt, og en rekke søknadssentre – dette er jo outsourcet til eksterne søknadssentre på en rekke steder – har også vært nedstengt. Nå har jeg fått opplyst at vi har 126 søknadssentre i utlandet, og 115 av disse er åpne, så det store flertallet er åpne. Der det ikke er åpent, jobber utenriksstasjonene våre med å bistå slik at man skal få søkt visum. Men når dette fortsatt er et problem, handler det om ulik smittesituasjon i ulike land, og på samme måte som vi i Norge har stengt ned publikumstjenester, gjør de det altså i utlandet. Men dette er Utenriksdepartementet veldig klar over, og utenriksstasjonene skal bidra til å avhjelpe situasjonen hvis man ikke når fram til søknadssentre som er avstengt. Men 115 av 126 er åpne.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9.

Votering, se voteringskapittel