Forslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss og Ansgar Gabrielsen om å be Regjeringen iverksette tiltak for å redusere skjemaveldet og antall lover og forskrifter næringslivet må forholde seg til

Til Stortinget
2. oktober 1999.