Lov om endringer i konkurs- og pantelovgivningen m.v.

Ot.prp. nr. 26 (1998-99), Innst. O. nr. 77 (1998-99), beslutning. O. nr. 82 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 26.05.1999 Innst. O. nr. 77 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.1999

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.1999

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.1999