Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Ot.prp. nr. 28 (2002-2003), Innst. O. nr. 103 (2002-2003), beslutning. O. nr. 97 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 28.05.2003 Innst. O. nr. 103 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2003

   Behandlet i Odelstinget: 04.06.2003

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2003