For budsjetterminen 2003. Endringer av St.prp. nr. 1 (2002-3003) om statsbudsjettet 2003 under Nærings- og handelsdepartementet

Budsjett-innst. S. nr. 8 (2002-2003), jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 Kapittel 3930 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2002 Budsjett-innst. S. nr. 8 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Komiteens tilråding forkastet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2002