Forslag fra Kjell Engebretsen, Anita Apelthun Sæle, Heidi Grande Røys, Magnhild Meltveit Kleppa og Trine Skei Grande om grunnlovsfesting av det lokale selvstyret

Dokument nr. 12:9 (2003-2004), Innst. S. nr. 203 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.05.2007 Innst. S. nr. 203 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget behandlet forslag om å ta inn en bestemmelse i Grunnloven om det lokale selvstyret; Dokument nr. 12:9 (2003-2004). I følge forslaget vil en slik bestemmelse bekrefte den viktige rollen kommunene har i vårt demokrati, historisk, i dag og i fremtiden. Forslaget inneholder 12 alternativer til grunnlovsbestemmelse, hvorav fire av forslagene omhandler kommuner og regioner, fire omhandler bare kommunene, men med en bestemmelse om at selvstyrte regioner kan fastsettes ved lov. De fire siste alternativer omtaler bare kommuner. Forslaget i Dokument nr. 12:9 (2003-2004) ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2007