Lov om endring i lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)

Ot.prp. nr. 56 (2004-2005), Innst. O. nr. 93 (2004-2005)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Saken ble avvist i Odelstinget Innstilling avgitt 19.05.2005 Innst. O. nr. 93 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2005

   Behandlet i Odelstinget: 02.06.2005