Utarbeide en handlingsplan for krysningsspor på jernbanen

Dokument nr. 8:92 (2006-2007), Innst. S. nr. 7 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Trond Helleland, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 16.10.2007 Innst. S. nr. 7 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Høyre om utarbeiding av en handlingsplan for kryssingsspor for å løse kapasitetskrisen for gods på jernbanen. Stortinget besluttet at forslaget vedlegges protokollen. Dette innebærer at det ikke er tatt standpunkt til realiteten i det aktuelle representantforslaget. Transport- og kommunikasjonskomiteen viser imidlertid i sin innstilling til uttalelse fra Samferdselsdepartementet i saken. I denne uttalelsen går det fram at det er kapasitetsproblemer langs flere strekninger, og at arbeidet med tiltak for å løse kapasitetsproblemene er i gang. Tiltak på lang sikt vil bli behandlet i forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2010-2019.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.10.2007

   Behandlet i Stortinget: 25.10.2007