Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge

Dokument nr. 3:11 (2006-2007), Innst. S. nr. 35 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2007 Innst. S. nr. 35 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Dokument nr. 3:11 (2006-2007) Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering. Undersøkelsen viser at arealstatusen og arealutviklingen i Norge på flere områder ikke ivaretar verdier og prinsipper Stortinget har vektlagt for å sikre en bærekraftig arealdisponering. Komiteens flertall uttrykker bekymring for dette og etterlyser analyser av konsekvensene. Flertallet konstaterer at en del kommuner ikke utarbeider overordnede planer, og at flere overodnede planer strider mot nasjonale mål. Flertallet viser til at det er bred politisk enighet om at kommune fortsatt skal ha en sentral rolle i planlegging og forvaltning av arealer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2007