Opplæringslova

Ot.prp. nr. 54 (2007-2008), Innst. O. nr. 72 (2007-2008), beslutning. O. nr. 101 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2008 Innst. O. nr. 72 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har endret opplæringsloven mht skolefaget KRL, som nå heter religion, livssyn og etikk (RLE). Vedtaket er en videre oppfølging av dommen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen mot den norske staten. En tilføyelse i § 2-3a om at skolen skal vise respekt for elevenes/foreldrenes overbevisninger ble enstemmig vedtatt. Endret § 2-4 om undervisningen i faget fikk regjeringspartienes stemmer (Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2008

   Behandlet i Odelstinget: 12.06.2008

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2008