Endringer i statsbudsjettet for 2010

Prop. 38 S (2010-2011), kap. 1504, Innst. 117 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2010 Innst. 117 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt 320 mill. kroner i kompensasjon til Opplysningsvesenets fond i 2010 som følge av Høyesteretts dom 12. mai 2010, da tomtefesteinstruksen ble funnet å stride mot grl. § 106.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2010