Diskrimineringslovgivning (om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

Prop. 88 L (2012-2013), Innst. 441 L (2012-2013), Lovvedtak 93-96 (2012-2013)

Status

Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 06.06.2013 Innst. 441 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt ny lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Stortringet har også vedtatt ny likestillingslov, ny lov om etnisk diskriminering og ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov. De nye lovene viderefører i all hovedsak gjelder regler i likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, men de vedtas som nye lover fordi det er gjort relativt omfattende lovtekniske og språklige endringer i gjeldene lover. Formålet med endringene er å fremme likestilling gjennom å styrke diskrimineringsvernet. Lovendringen ble vedtatt enstemmig.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Slik stemte representantene

  Første behandling: Voteringsoversikt

  Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 06.06.2013

  Behandlet andre gang i Stortinget: 13.06.2013