Endringer i aksjeloven mv. (offentlig kunngjøring i avis mv.)

Prop. 122 L (2012-2013), Innst. 345 L (2012-2013), Lovvedtak 69 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 23.05.2013 Innst. 345 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt enkelte endringer i aksjeloven mv. Endringene innebærer at Foretaksregisterets, og i visse tilfeller andre offentlige instansers eller private aktørers, plikt til å kunngjøre i avis avvikles.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 03.06.2013