Endring i havressurslova

Prop. 185 L (2012-2013), Innst. 101 L (2013-2014), Lovvedtak 32 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 19.12.2013 Innst. 101 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til et forslag fra regjeringen om endring i havressursloven. Endringen gjør det mulig å gi dispensasjon fra de generelle redskapsreglene for sports-og rekreasjonsfiske.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.12.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 30.01.2014