Endringer i patentloven (gjennomføring av London-overenskomsten 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter og nasjonale patenter på engelsk)

Prop. 76 L (2013-2014), Innst. 259 L (2013-2014), Lovvedtak 65 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2014 Innst. 259 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i patentloven som en oppfølging av at Norge tiltrer London- overenskomsten 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter. Endringene i patentloven innebærer at nasjonale og internasjonale patentsøknader som skal videreføres i Norge kan leveres og behandles på engelsk, og at patent på grunnlag av slike søknader skal meddeles på engelsk.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget: 20.06.2014