Endringer i foretaksregisterloven (gjennomføring av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre)

Prop. 130 L (2013-2014), Innst. 56 L (2014-2015), Lovvedtak 11 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2014 Innst. 56 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i foretaksregisterloven. Forslaget gjennomfører Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre. Formålet med direktivet er å bedre tilgangen til ajourførte og pålitelige foretaksopplysninger. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget om endringer i foretaksregisterloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget: 08.12.2014