Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Endringer i matloven (Mattilsynets organisering, gebyr og virkemidler)

Prop. 3 L (2014-2015), Innst. 69 L (2014-2015), Lovvedtak 9 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 27.11.2014 Innst. 69 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i matloven. Forslaget omhandler Mattilsynets organisering, gebyr og virkemidler. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til lovendringsforslaget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 08.12.2014