Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013, unntatt kapittelet som gjelder Arbeids- og sosialdepartementet

Dokument 1 (2014-2015), Innst. 130 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 18.12.2014 Innst. 130 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Riksrevisjonen sender hvert år en rapport til Stortinget om sin kontroll og revisjon av departementene og deres underliggende virksomheter. I rapporten for 2013 fremholder Riksrevisjonen at forvaltningen gjennomgående fungerer godt, men påpeker også forbedringspunkter på flere områder. Når det gjelder virksomhetenes budsjettdisponering, er det en svak nedgang i antallet som har fått vesentlige merknader – fra 28 for året 2012 til 25 for 2013. Komiteen gir i innstillingen uttrykk for bekymring over at det er avdekket svakheter ved tjenester av stor betydning for sikkerhet, beredskap og velferd, og at flere av svakhetene skyldes for dårlig samordning mellom departementer og forvaltningsnivåer. Saken ble vedtatt vedlagt protokollen. Innstillingen og Stortingets vedtak omhandler ikke kontroll og revisjon av Arbeids- og sosialdepartementet, som vil bli behandlet i en egen innstilling til Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 10.02.2015